Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Соціалізація процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом

Соціалізація процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом

Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості.

Cоціалізація дітей- формування ціннісних орієнтацій, мотивація поведінки.

Соціалізація дорослих-  зміна зовнішньої поведінки.

Соціально компетентна особистість-придбана здатність особистості гнучко орієнтуватися в постійно змінних мінливих соціальних умовах та ефективна взаємодія з соціальним середовищем. 

Соціальна зрілість-той стан, що розкриває стан сформованості особистості через призму певного соціального середовища. В її зміст включено активну життєву позицію та досягнення єдності виховання та самовиховання і прагнення самої особистості до якомога скорішого досягнення соціальної зрілості.(В. В. Радул) 

Соціально зріла особистість характеризується наступними якостями: почуттям відповідальності, потребою в піклуванні про інших людей, засвоєнням та активним відтворенням соціального досвіду,відтвореним у спілкуванні та діяльності,здатністю до конструктивного вирішення різних життєвих та професійних задач на шляху до самовдосконалення.

 Соціальна компетентність - здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

 

Залежно від віку індивіда розрізняють :

Первинна соціалізація, або стадія адаптації (від народження до підліткового періоду дитина засвоює соціальний досвід некритично, адаптується, пристосовується, наслідує).

Стадія індивідуалізації (з'являється бажання виділити себе серед інших, критичне ставлення до суспільних норм поведінки). У підлітковому віці стадія індивідуалізації, самовизначення “світ і я” характеризується як проміжна соціалізація, тому що усе ще не стійке у світогляді і характері підлітка.

Юнацький вік (18-25 років) характеризується як усталено концептуальна соціалізація, коли виробляються стійкі властивості особистості.

Стадія інтеграції (з'являється бажання знайти своє місце в суспільстві, “вписатися” у суспільство). Інтеграція проходить благополучно, якщо властивості людини приймаються групою, суспільством. Якщо ж не приймаються, можливі такі виходи:

- збереження своєї несхожості і поява агресивних взаємодій (взаємовідносин) з людьми і суспільством;

- зміна себе (стати як всі);

- конформізм, зовнішнє угодовство, адаптація.

Трудова стадія соціалізації охоплює весь період зрілості людини, весь період її трудової діяльності, коли людина не тільки опановує соціальний досвід, але й відтворює його за рахунок активного впливу людини на середовище через свою діяльність.

Післятрудова стадія соціалізації розглядає похилий вік як вік, що робить істотний внесок у відтворення соціального досвіду, у процес передачі його новим поколінням.

Процес, зворотній соціалізації, називається десоціалізацією. Унаслідок нього людина може частково або повністю втратити засвоєні норми і цінності. Це може бути зумовлено ізоляцією людини, уніфікацією, обмеженням спілкування та можливостей для підвищення культурного рівня та ін.

Обставини, умови, які спонукають людину до активності, дії називають факторами соціалізації. 

Макрофактори - космос, планета, світ, країна, суспільство, держава - впливають на соціалізацію всіх жителів планети або дуже великих груп людей, які проживають у певних країнах. 
Мезофактори - умови соціалізації великих груп людей, які виділяються за національною ознакою (етнос як фактор соціалізації"); за місцем і типом поселення, в якому вони живуть; за належністю до аудиторії тих чи інших засобів масової комунікації (радіо, телебачення, кіно та інші). 
Мікрофактори - соціальні групи, що безпосередньо впливають на конкретних людей (сім'я, група ровесників, мікросоціум, організації, в яких здійснюється соціальне виховання, - навчальні, професійні, громадські та інші). 

Складові процесу соціалізації :

1. Підготовка до суспільного життя: формування та засвоювання навичок демократичної культури, виконання громадянських обов’язків, взяття відповідальності за себе, родину, суспільство.

2. Оволодіння загальнолюдською і національною культурою:  формування цілісного світогляду,опанування таких соціальних навичок, як моральне ставлення до людей, терпимість щодо соціальних, національних, етнічних, релігійних, статевих розбіжностей, шанування прав та свобод людини, навичок співробітництва, позитивного розв’язання конфліктів, підтримки загальної безпеки.

3. Соціально-політична адаптація:  розвиток навичок спілкування, культури комунікацій, самопізнання, самооцінки, самовизначення; адекватної оцінки світу, політичної ситуації, власної позиції тощо.

4. Соціально-професійна орієнтація: усвідомлений вибір життєвих стратегій, реалізація прав і можливостей шляхом самовиховання, самовизначення, самооцінки інтересів, здібностей, нахилів, мотивації майбутнього соціального і професійного розвитку. 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну...
Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я населення, захист від наслідків споживання тютюну І впливу тютюнового диму, мінімізація...

Войтенко Т. О, Гончарук О. С., Привалов Ю. О. "Громадянське суспільство...
Кому потрібне громадянське суспільство?”: Соціальний капітал та проблеми формування громадянської ідентичності в Україні

Лекція 3 Етнічна структура українського суспільства кандидат соціологічних...
Навчальний посібник “Структурні виміри сучасного суспільства” (науковий редактор доктор соціологічних наук, професор Сергій Олексійович...

Лекція 3 Етнічна структура українського суспільства кандидат соціологічних...
Навчальний посібник “Структурні виміри сучасного суспільства” (науковий редактор доктор соціологічних наук, професор Сергій Олексійович...

Голубівська зош І-ІІІ ступенів
Процес оновлення педагогіки це процес постійний, як І саме суспільство. Однак спадщина педагогічної науки, накопичена протягом багатовікової...

"Нова хвиля світової економічної кризи та Україна"
України. І це цілком зрозуміло, бо за часів економічної скрути суспільство очікує від політичних лідерів та високопосадовців чітких...

Мотков А. Група 2 Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки...
Проблеми кофункціонування конкурентних систем безпеки соціальних систем за Д. Беллом

До вступних випробувань за окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»...
Перша частина методологічного розділу програми соціологічного дослідження – „Формулювання та обґрунтування проблеми” – завершується...

І. Трансформація української освіти в контексті європейської інтеграції: цілісне бачення
Перелік досліджень І проектів освітньої політики за напрямками трансформації української інтеграції

Концепція сімейного виховання в системі освіти України
Саме тому суспільство зацікавлене в фізично й морально здоровій сім’ї, здатній реалізувати свій соціальний потенціал, забезпечити...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка