Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Положення про педагогічний клуб учителів історії «кліо» Черкаської області

Положення про педагогічний клуб учителів історії «кліо» Черкаської області

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області
І. Загальні положення
1.1. Положення про педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України; Закону України «Про освіту» (від 23 травня 1991 р., № 1991); Закону України «Про вищу освіту» (від 17 січня 2002 р., № 2984-14); Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (від 4 лютого 1998 р., № 75); Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000 – 2002 роки» (від 06.07.2000р., № 1851-ІІІ); Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (від 31.07.2000 р., № 928); Постанови Кабінету Міністрів України (від 28 березня 2002 року № 379) «Про затвердження Державної програми «Вчитель» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України (від 11 травня 2011 року №493); Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р, № 161; Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої Міністром освіти і науки України 20.12.2000 р.

1.2. Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області (далі «КЛІО») є однією з форм інформаційно-методичної підтримки учителів суспільствознавства Черкаської області та забезпечення професійного і особистісного зростання спеціалістів. Участь у «КЛІО» дозволить розповсюджувати педагогічний досвід, спілкуватися та висловлювати свої думки з актуальних питань професійної соціально-педагогічної діяльності, підвищувати рівень історичної та громадянознавчої грамотності та обізнаності в галузі історичної дидактики, методики викладання суспільствознавчих дисциплін та Прав Людини.

1.3. «КЛІО» надає можливість самореалізації та самоствердження засобами віртуального спілкування, яке відображує різні сфери діяльності учителя історії в реальності: практичну діяльність; методичну підготовку; спілкування з колегами; консультування; самоосвіту; участь в конкурсах; отримання інформації про нові освітні та соціальні проекти тощо.

1.4. Інформаційною платформою «КЛІО» є персональний сайт «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» (далі – Сайт). Доменне ім’я (адреса) сайту http://klio.klasna.com.

1.5. Сайт «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» є частиною інформаційної системи «Класна оцінка», адреса домену «http://klasna.com» у всесвітній мережі Інтернет і функціонує на умовах договору-оферти між Клієнтом (в особі Степанової Наталії Михайлівни, методиста лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників) та Виконавцем (Освітянський портал «Классная оценка», Російська Федерація).

1.6. Сайт «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» не є юридичною особою.

1.7. Функціонування Сайту здійснюється на безоплатній основі.

1.8. Членами «КЛІО» та зареєстрованими учасниками (далі – Користувачами) Сайту можуть бути учителі суспільствознавства закладів освіти Черкаської області; керівники установ освіти, педагогічні працівники усіх категорій, студенти ВНЗ різних рівнів акредитації, зокрема ті, що навчаються за спеціальністю «Історія», «Історія і архівознавство», «Правознавство», батьки або особи, що їх замінюють, представники широкої громадськості, зацікавлені у отриманні якісної інформації з питань суспільствознавчої освіти, а також в галузі Прав Людини.
ІІ. Мета та основні завдання діяльності педагогічного клубу учителів історії «КЛІО»
2.1. Метою діяльності педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» є формування віртуального простору для спілкування учителів суспільствознавства та поширення їх інноваційного досвіду з різних напрямів практичної професійної діяльності

2.2. Основними завданнями діяльності педагогічного клубу учителів історії «КЛІО» є:

2.2.1. Об’єднання в рамках діяльності Клубу методичного і творчого потенціалу учителів суспільствознавства закладів освіти Черкаської області.

2.2.2. Створення умов для взаємодії та спілкування учителів суспільствознавства Черкаської області, обговорення актуальних питань професійної діяльності, розповсюдження передового та перспективного педагогічного досвіду шляхом публікацій їх статей, творчих робіт, узагальнення результатів професійної діяльності тощо.

2.2.3. Поширення та обмін інформацією про останні зміни у нормативно-правовій базі історичної, правової, громадянознавчої освіти України та галузі Прав Людини; розміщення коментарів та консультацій спеціалістів відповідного профілю.

2.2.4. Обмін інформацією та обговорення професійних подій, що стосуються діяльності як учителів суспільствознавства Черкаської області, так і спеціалістів цієї системи освіти України в цілому.

2.2.5. Проведення соціально-педагогічних досліджень та опитувань з метою узагальнення інформації з актуальних питань соціально-педагогічної діяльності, швидкого реагування на професійні потреби учителів суспільствознавства та надання методичних рекомендацій.

2.2.6. Ознайомлення з результатами історичних, громадянознавчих та соціологічних досліджень галузі освіти та Прав Людини.

2.2.7. Здійснення науково-методичного та консультативного супроводу професійної діяльності учителів суспільствознавства закладів освіти Черкаської області, в тому числі в рамках діяльності форумів та, у разі потреби, в режимі електронної пошти.

2.2.8. Організація і проведення Інтернет-семінарів, Інтренет-форумів, дистанційних майстер-класів, конкурсів, конференцій, інших форм Інтернет-спілкування, спрямованих на вирішення актуальних завдань соціально-педагогічної діяльності, формування професійного мислення та підвищення професійного іміджу учителів суспільствознавства Черкаської області.

2.2.9. Створення бази та каталогу методичних і творчих напрацювань учителів суспільствознавства з досвіду практичної роботи (розробки навчально-виховних уроків, занять, бесід, просвітницьких заходів, проектів, досвід використання інноваційних технологій, апробації та адаптації зарубіжного досвіду тощо) за тематичними напрямками.

2.2.10. Створення бази та каталогу відеоматеріалів навчального, інформаційно-просвітницького та превентивного спрямування за тематичними напрямками.

2.2.11. Задоволення потреб учителів суспільствознавства у безперервній освіті.

2.2.12. Налагодження співпраці учителів суспільствознавства Черкаської області з громадськими організаціями та Центрами, в т.ч. міжнародними, в коло повноважень яких входить здійснення інформаційно-просвітницької, захисної та освітньої діяльності щодо інформування про наукові розвідки, попередження негативних соціальних явищ у суспільстві, і зокрема в освітньому середовищі з метою створення умов для опанування учителями суспільствознавства сучасними методиками та технологіями навчальної, соціально-педагогічної діяльності, розвитку вмінь та навичок застосування їх в практичній діяльності, підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

2.2.13. Створення умов для активізації та розвитку проектної діяльності в роботі учителів суспільствознавства Черкаської області, в тому числі за грантової підтримки.
ІІІ. Принципи та функції діяльності педагогічного клубу учителів історії «КЛІО»
3.1. Принципами діяльності педагогічного клубу учителів історії «КЛІО» є:

 • позитивне ставлення до матеріалів своїх колег;

 • бажання ділитися своєю творчістю, досвідом, знаннями;

 • конструктивна критика;

 • коректне спілкування;

 • ініціативність;

 • продуктивність;

 • активність;

 • добровільність;

 • дотримання авторських прав.

3.2. Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» виконує такі функції, як:

 • інформаційна;

 • консультативна;

 • діагностична;

 • організаційна;

 • посередницька.


ІV. Структура сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області»
4.1. Основними розділами Сайту є:

 • Головна сторінка, де розміщується інформація про педагогічний клуб «КЛІО», зазначена інформація про модератора Клубу та структуру Клубу.

 • Тематична сторінка «Методична робота», призначена для розміщення матеріалів з актуальних питань професійної педагогічної діяльності в закладах освіти різного типу (навчально-методичні матеріали, матеріали по проектах, які виконують учасники Клубу, представлення практичного досвіду роботи учителів суспільствознавства Черкаської області тощо).

 • Тематична сторінка «Історичне краєзнавство», призначена для розміщення матеріалів з актуальних питань краєзнавства Черкащини. Адже саме місцеве краєзнавство дає початок практичним навичкам для проведення глибокого аналізу історичних подій за схемою «край-область-регіон-країна», тобто, іншими словами – формує вміння вивчати і досліджувати історію через призму подій рідного краю, ставати ближчим до загальноісторичних подій та світової історії.

 • Сторінка «Каталог файлів» – призначена для створення бази та каталогів методичних і творчих напрацювань учителів суспільствознавства Черкаської області з досвіду практичної роботи, відеоматеріалів навчального, інформаційно-просвітницького, превентивного спрямування за тематичними напрямками.

 • Сторінка «Каталог сайтів», де будуть розміщуватися посилання на сайти, які становлять професійний інтерес учителів суспільствознавства з різних напрямів їх практичної діяльності з учасниками навчально-виховного процесу та з питань самоосвіти і професійного самовдосконалення.

 • Форум, призначений для розміщення і обговорення актуальних питань соціально-педагогічної діяльності та захисту Прав Людини, а також для організації та проведення Інтернет-семінарів, Інтренет-форумів, дистанційних майстер-класів, конкурсів, конференцій, інших форм Інтернет-спілкування, спрямованих на вирішення актуальних завдань соціально-педагогічної діяльності, формування професійного мислення та підвищення професійного іміджу учителів суспільствознавства закладів освіти Черкаської області.

 • Фотогалерея, призначена для розміщення фотоматеріалів подій з професійної діяльності як учасників Клубу, так і учителів суспільствознавства закладів освіти Черкаської області.

 • Гостьова книга, відкрита для всіх бажаючих залишити свої відгуки або інформацію з питань, визначених для розміщення на сайті.

 • Сторінка зворотнього зв’язку надає можливість членам та учасникам Клубу звертатися до адміністратора з індивідуальних або організаційних питань у режимі особистих повідомлень.

4.2. Структура Сайту може змінюватися шляхом створення нових та/або перейменування існуючих розділів (тематичних сторінок) у відповідності до мети і завдань Клубу, а також з урахуванням пропозицій та потреб членів Клубу.
V. Права та обов’язки Учасників і Членів педагогічного клубу учителів історії «КЛІО» Черкаської області, гостей і користувачів сайту
5.1. Незареєстровані учасники (далі – Учасники) Клубу та сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» (далі – Гості Сайту) мають вільний доступ до матеріалів, розміщених на сторінках Сайту, призначених для загального користування.

5.2. Учасники Клубу та Гості Сайту мають право використовувати доступні їм матеріали сайту у своїй професійній діяльності за умови дотримання авторських прав.

5.3. Учасники Клубу та Гості Сайту мають право ознайомитися з іншими (закритими) матеріалами сайту за особистим погодженням з Модератором (адміністратором сайту) Клубу.

5.4. Учасники Клубу та Гості Сайту зобов’язані:

 • ознайомитися з цим Положенням;

 • дотримуватися принципів діяльності Клубу (п. 3.1).

5.5. Зареєстровані члени Клубу (далі – Члени) та сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» (далі – Користувачі) мають вільний доступ до усіх розділів Сайту та розміщених у них матеріалів з метою подальшого використання у своїй професійній діяльності за умови дотримання ними авторських прав.

5.6. Члени Клубу та Користувачі Сайту мають право:

 • вести особистий Блог Користувача;

 • завантажувати матеріали сайту з метою подальшого використання у своїй професійній діяльності за умови дотримання ними авторських прав;

 • виносити актуальні питання та нові матеріали з професійної діяльності на загальне обговорення у форумі;

 • пропонувати матеріали з власного практичного досвіду для розміщення у відповідних тематичних розділах Сайту;

 • брати участь у обговоренні актуальних питань та нових матеріалів з професійної діяльності;

 • встановлювати та здійснювати співпрацю з подібними Клубами, віртуальними спільнотами з інших областей України, а також і міжнародними партнерами;

 • брати участь у Інтернет-заходах Клубу;

 • вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Клубу та модернізації, реконструкції та тематичного наповнення Сайту;

 • отримувати заохочення за результатами активності у Клубі та на сайті;

 • отримати за погодженням із Модератором та Адміністратором статус Координатора Клубу та/або Модератора тематичного розділу (форми Інтернет-спілкування) Сайту за результатами активності у роботі Клубу та на сайті.

5.7. Члени Клубу та Користувачі Сайту зобов’язані:

 • надати про себе достовірну інформацію при реєстрації;

 • ознайомитися з цим Положенням;

 • дотримуватися принципів діяльності Клубу (п. 3.1).


VІ. Організація роботи педагогічного клубу учителів історії «КЛІО» Черкаської області
6.1. Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області створений як форма дистанційної інформаційно-методичної підтримки учителів суспільствознавства Черкаської області в рамках діяльності лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

6.2. Відповідальність за організацію діяльності Клубу покладається на методиста історії, правознавства, етики та громадянської освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (далі – Куратор).

6.3. Куратор Клубу:

 • здійснює ефективне керівництво діяльністю Клубу;

 • створює умови для безперервної взаємодії та спілкування членів Клубу;

 • сприяє об’єднанню в рамках діяльності Клубу методичного і творчого потенціалу учителів суспільствознавства Черкаської області;

 • сприяє та/або ініціює обговорення актуальних питань професійної діяльності, розповсюдження передового та перспективного соціально-педагогічного досвіду;

 • здійснює підготовку інформаційних, навчальних та науково-методичних матеріалів для розміщення на сайті «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області»;

 • здійснює своєчасне рецензування та редагування (за потребою) матеріалів, поданих учасниками та/чи Координаторами для розміщення на сайті «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області»;

 • здійснює науково-методичний та консультативний супровід діяльності Клубу;

 • сприяє організації та проведенню різних форм Інтернет-спілкування, спрямованих на вирішення завдань діяльності Клубу;

 • сприяє налагодженню співпраці членів Клубу з національними та міжнародними громадськими організаціями та Центрами, в тому числі шляхом розвитку кооперативного навчання, проектної діяльності тощо;

 • подає клопотання керівництву Черкаського ОІПОПП про заохочення найактивніших Координаторів та членів Клубу;

 • оформлює звітну інформацію про діяльність Клубу;

 • здійснює іншу діяльність відповідно до мети та завдань діяльності Клубу.

6.4. В рамках діяльності Клубу можуть функціонувати інші форми дистанційного спілкування (творчі майстерні, майстер-класи, тематичні блоги, клуби за інтересами та/або тематичними напрямками тощо), які створюються членами Клубу за погодженням із Куратором.

6.5. Координацію діяльності інших форм дистанційного спілкування в рамках діяльності Клубу здійснюють ініціатори їх створення з числа членів Клубу (далі – Співкоординатори).

6.6. Співкоординатори Клубу:

 • ініціюють різноманітні віртуальні заходи та форми Інтренет-спілкування членів Клубу;

 • здійснюють керівництво своїми тематичними розділами (формами Інтернет-спілкування);

 • здійснюють підготовку інформаційних та навчально-методичних матеріалів для розміщення на сайті «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області»;

 • контролюють (не рідше 1 (одного) разу на тиждень) роботу своїх тематичних розділів (форм Інтернет-спілкування);

 • аналізують результати роботи своїх тематичних розділів, оформлюють звітну інформацію;

 • рекомендують активних членів Клубу до заохочення;

 • контролюють дотримання членами та учасниками своїх тематичних розділів (форм Інтернет-спілкування) принципів діяльності Клубу;

 • здійснюють іншу діяльність в рамках повноважень, делегованих їм Куратором, відповідно до мети та завдань діяльності Клубу.

6.7. Загальний контроль за діяльністю Координаторів та організованих ними тематичних розділів (форм дистанційного спілкування) здійснює Куратор.

6.8. Куратор має право припинити або ліквідувати функціонування будь-якої з утворених форм дистанційного спілкування у разі порушення їх Координаторами або учасниками принципів діяльності (п. 3.1.) та/або обов’язків членів Клубу та Користувачів Сайту (розділ V).
VІІ. Організація роботи інформаційної платформи віртуального персонального сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області»
7.1. Керівництво та контроль за діяльністю інформаційної платформи Клубу (п. 1.4.) здійснює утворювач персонального сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області», який виконує функції адміністратора (далі – Адміністратор).

7.2. Адміністратор контролює своєчасне розміщення актуальної інформації та поновлення матеріалів тематичних розділів Сайту з питань професійної діяльності членів Клубу та з інших питань, визначених цим Положенням.

7.3. Керівництво окремими структурними підрозділами Сайту за призначенням Адміністратора можуть здійснювати модератори з числа членів Клубу та Користувачів сайту, які дали на це особисту згоду (далі – Модератори).

7.4. Відбір матеріалів та їх розміщення на Сайті здійснюють Адміністратор та Модератори.

 • 7.5. Модератори сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області»:

 • розміщують матеріали, підготовлені особисто та надані Членами Клубу та Користувачами, у відповідних тематичних розділах Сайту;

 • контролюють роботу та поновлюють матеріали свого тематичного розділу не рідше 1 (одного) разу на тиждень;

 • визначають рейтинг активності членів Клубу та Користувачів Сайту;

 • контролюють дотримання Гостями та Користувачами сайту пунктів цього Положення;

 • здійснюють іншу діяльність в межах повноважень, делегованих їм Адміністратором Сайту.

7.6. Модератори сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» мають право:

 • редагувати та/або видаляти матеріали, розміщені Гостями та Користувачами Сайту, якщо вони порушують пункти цього Положення та/або не відповідають принципам діяльності спільноти;

 • виносити попередження та блокувати тих учасників і членів Клубу, які не дотримуються пунктів цього Положення та/або принципів діяльності спільноти;

 • видаляти сторінки тих Користувачів, які порушують пункти цього Положення або не дотримуються принципів діяльності Клубу;

 • редагувати та/або видаляти із Гостьової книги повідомлення, які не стосуються професійної діяльності членів Клубу та/або суперечать принципам діяльності спільноти.

7.7. Перелік повноважень та обов’язків Модераторів може змінюватися, доповнюватися та уточнюватися Адміністратором.

7.8. Адміністратор має право редагувати та/або видаляти матеріали, розміщені на Сайті Модераторами та/чи членами і учасниками спільноти, у разі якщо вони не відповідають меті та завданням діяльності Клубу (п. 3.1) та/або:

 • порушують норми діючого законодавства України та норми моралі;

 • містять відео-, фото- та/чи текстові матеріали порнографічного, вульгарного, насильницького характеру, а також інші матеріали, що закликають до насильства, провокують соціальну, расову, міжнаціональну, релігійну, гендерну та інші види дискримінації або ворожнечі тощо;

 • порушують принципи та/або норми законодавства щодо захисту Прав людини та/або Прав дитини;

 • порушують авторські права інших осіб;

 • містять ненормативну або образливу лексику;

 • порушують честь і гідність фізичних та юридичних осіб.

7.9. Інформаційні, навчальні, методичні матеріали та ресурси, розміщені на Сайті знаходяться у вільному доступі для всіх зареєстрованих членів Клубу та Користувачів персонального сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області».

7.10. З метою забезпечення дотримання авторських прав частина матеріалів (за попереднім погодженням з їх авторами) може надаватися тільки в особистому листуванні членів Клубу з Адміністратором та Модераторами або автором матеріалів.

7.11. Тематичне спрямування матеріалів Клубу та розділів Сайту визначається членами спільноти, Координаторами та Куратором (відповідно Користувачами, Модераторами та Адміністратором).

7.12. Будь-який член Клубу може висунути ініціативу на загальне обговорення і будь-хто з членів (Користувачів) та/або учасників (гостей Сайту) спільноти можуть її підтримувати, розвивати та обговорювати при умові дотримання принципів діяльності Клубу.

VІІІ. Заключні положення
8.1. Клуб реорганізується Куратором з урахуванням запитів та професійних потреб його членів.

8.2. Клуб «КЛІО» ліквідується Куратором у разі втрати ним актуальності або доцільності існування за погодженням із керівництвом Черкаського ОІПОПП.

8.3. Реорганізація та/або ліквідація персонального сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» здійснюється Адміністратором із обов’язковим попередженням Куратора та членів Клубу (Користувачів Сайту) не пізніше як за 1 (один) місяць до запланованої дати реорганізації/ліквідації.

8.4. У разі ліквідації персонального сайту «Педагогічний клуб учителів історії «КЛІО» Черкаської області» Куратор Клубу вирішує питання про створення нової інформаційної платформи спільноти та збереження попередньо сформованої методичної бази на новому сайті.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Актуалізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор»
...

Робочий навчальний план макарівської загальноосвітньої школи І-ІІ...
Державних санітарних правил І норм влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...

Народної долі стала центральною для І. Нечуя-Левицького
...

Про організацію методичної
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад,...

Богдана Хмельницького Олег Куклін Основні тенденції розвитку освітнього потенціалу
У виданні розглядаються основні тенденції розвитку освітнього потенціалу України та Черкаської області в сучасних умовах, а також...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

А закон про зорі; б вчення про планети; в вимірювання неба; г знання про Сонце
Складова частина астрономії, яка розв’язує проблеми вимірювання часу, розробляє методи визначення положення світил І відстаней до...

Методичні рекомендації для учителів історії України щодо підготовки...
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз… Потрібно започаткувати...

Робочий навчальний план
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, чинних Державних стандартів початкової,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка