Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Родіонов Д. М., вчитель історії Криворізької Центрально-Міської гімназії Нові навчальні плани – відображення пріоритетів нового Державного стандарту

Родіонов Д. М., вчитель історії Криворізької Центрально-Міської гімназії Нові навчальні плани – відображення пріоритетів нового Державного стандарту

Родіонов Д.М.,

вчитель історії

Криворізької Центрально-Міської гімназії

Нові навчальні плани – відображення пріоритетів нового Державного стандарту

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня розроблені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти".

Типові навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. 

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується навчальними предметами "Історія України" та "Всесвітня історія" , "Практичне право" (9 клас) та «Правознавство» (10 клас). Такий предмет, як «Етика» був вилучений з галузі.

Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, конкретизує зміст історичного компонента галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Вона виконуватиме дві функції: інформаційно-методичну – дає змогу всім учасникам навчально-виховного процесу й авторам відповідних підручників та інших навчально-методичних матеріалів дізнатися про мету, завдання та шляхи їх досягнення в межах навчального предмета «Історія» заради розвитку, навчання і виховання дитини; організаційно-методичну – передбачає розподіл навчального матеріалу на етапи (роки) вивчення, визначення кількісних та якісних характеристик процесу навчання для укладання поурочного планування та відповідної атестації учнів.

Зміст курсів відповідно до змістових ліній Державного стандарту галузі передбачає багатоаспектність викладу – вивчення різних вимірів історії (соціального, економічного, політичного, культурного, ґендерного тощо) та багатоперспективність – вивчення історії з погляду різних суб’єктів історичного процесу. Особливу увагу приділено питанням історії ідей та духовних зрушень, соціального і повсякденного життя, взаємовідносинам, взаємовпливу та діалогу культур різних народів. Це дає змогу разом з формуванням конкретних знань і загальноісторичних уявлень учнів створювати умови для розвитку їх моральних та естетичних цінностей. Змістові лінії «людина – людина», «людина – суспільство», «людина – влада», «людина – світ уявлень та ідей», «людина – простір», «людина – природа», «людина – світ речей» ураховані як у складових змісту конкретних курсів, так і в державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Навчальний зміст усіх курсів значно розвантажено. Основними чинниками зменшення навантаження є: відмова від деталізації змісту курсів історії, формування більш збалансованої структури навчальних курсів, посилення загальноосвітньої, загальнокультурної спрямованості навчального процесу, його світоглядної значущості. Навчальний матеріал компонується за проблемно-тематичними блоками – однорідними за змістом групами фактів і понять, що характеризують у хронологічній послідовності окремі аспекти та тенденції суспільного життя. При цьому відібрано найхарактерніші, ключові події, явища, процеси відповідних історичних епох на прикладах окремих країн та регіонів.

Програма кожного з навчальних курсів історії України та всесвітньої історії розпочинається двома вступними уроками. Першій із цих уроків, зазначений у тексті програми як «Повторення», має на меті відтворення у пам’яті учнів матеріалу попереднього навчального року. Другий урок кожного курсу – «Вступ» – передбачає ознайомлення учнів із метою вивчення відповідного історичного періоду, його особливостями та історичними джерелами.

З метою набуття школярами історичної та інших компетентностей та відповідно до державних вимог із загальноосвітньої підготовки учнів окремою структурною складовою програми вперше стають спеціальні уроки – практичні заняття. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання, Інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями.

Програмою передбачено також уроки узагальнення до окремих розділів та уроки узагальнення до окремих курсів. Деякі теми пропонуються для вивчення на оглядових уроках. Наприкінці кожного курсу обов’язково передбачено години резервного часу, які вчитель використовуватиме на власний розсуд.

Програма з основ правознавства спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, конкретизує зміст правознавчого компонента галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів із правознавства.

У програмі особливу увагу приділено правовідносинам, учасниками яких є неповнолітні особи. Це дає змогу разом з формуванням конкретних знань і загальноправових уявлень учнів створювати умови для використання правових знань для реалізації й захисту ними прав, свобод і законних інтересів, регулювання взаємовідносин з іншими людьми, вибору правомірних моделей поведінки в життєвих ситуаціях, а також застосовувати критичне мислення, аналіз і синтез правового матеріалу.

Із психолого-дидактичних позицій програму побудовано на поєднанні особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання, реалізація яких потребує певних змін в організації навчання основ правознавства. У пропонованій програмі ці зміни відображено у вступному уроці, практичних заняттях, уроках узагальнення та підсумкових уроках.

Як і на уроках історії передбачені вступний урок, практичні заняття, уроки узагальнення до розділів курсу та підсумкові уроки до курсу.

Зміст теми не розподілений за окремими уроками, що дає змогу автору підручника, вчителю на власний розсуд, орієнтуючись на вимоги до підготовки учнів, визначати тему уроку, кількість, обсяг і перелік питань, які вивчатимуться на тому чи іншому уроці, залежно від особливостей учнів класу й індивідуального підходу до викладання педагога.

Отже, потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі:

  • функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти);

  • функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту);

  • управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесу).

Опанування цих та інших функцій, формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту – ці та інші завдання стоять наразі перед учительською спільнотою та методичними службами.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділення філософія та суспільствознавство секція «Філософія» Барабаш Діна Віталіївна
Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту...
Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом мон молодь спорту України від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні...

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної...
Відповідно до Листа мон україни від 10. 08. 10 №1/9-543 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний...

Роботи
Клюс Валентина Андріївна, вчитель історії Золочівської гімназії №1 Золочівської рда

Додатки Список використаної літератури
Павлова І. Ф., вчитель – методист Новобузької гімназії, призер Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2010»

Реалізації нового Державного стандарту освітньої галузі «Математика»
...

Пояснювальна записка Типові навчальні плани (початкова школа) спеціальних...
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. №607, наказу Міністерства освіти І науки України від 17. 09. 2013 №1312 «Про виконання...

Пояснювальна записка Типові навчальні плани (початкова школа) спеціальних...
Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного...

Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії
У зв'язку із цим постає кілька важливих запитань: 1 що таке критичне мислення? 2 як закласти розвиток критичного мислення школярів...

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка