Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти»

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти»ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО»

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»)


Забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві


Кабінет суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО
Метою освітньої галузі «Суспільствознавство», що складається з історичного та суспільствознавчого компонентів, є забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.

Завданнями освітньої галузі є:

 • забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;

 • розвиток інтелекту дитини, її критичного та творчого мислення, визначення нею власної ідентичності як особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальної спільноти;

 • формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки.

Зміст освітньої галузі реалізується шляхом вивчення окремих навчальних предметів (історії, права, економіки тощо), що відображають основи відповідних наук, інтегрованих курсів (громадянської освіти, суспільствознавства тощо).

Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі – людина – людина, людина– суспільство, людина – природа.

Через зміст освітньої галузі розкривається сутність соціальних явищ і процесів, що відбуваються в ході історичного розвитку людства загалом і українського народу зокрема.

Змістове наповнення галузі базується на українознавчих засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота України, активного компетентного громадянина, людини з гуманістичними і демократичними цінностями.

Структурні компоненти освітньої галузі – історія рідного краю, історія України, всесвітня історія, право, мораль, економіка, філософія, громадянська освіта.

ІСТОРИЧНИЙ КОМПОНЕНТ

Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

Історичний компонент забезпечує:

 • розвиток інтересу учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освітніх запитів учнів і вміння їх задовольняти;

 • отримання та засвоєння системних знань про головні події, явища та тенденції в історії України та світу;

 • ознайомлення учнів з духовними і культурними надбаннями та цінностями, історико-культурними традиціями українського народу і цивілізації в цілому;

 • визначення, відбір і використання у процесі пошуку інформації про минуле різних видів історичних джерел, у тому числі текстових, візуальних та усних, артефактів, об’єктів навколишнього історичного середовища (музеїв, архівів, пам’яток культури та архітектури), а також інформаційно-комп’ютерних технологій;

 • вміння представляти обґрунтовані та структуровані знання з історії, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контраверсійні і суперечливі теми.

Зміст історичного компонента структуровано з урахуваннями специфіки історичного знання та хронологічних етапів розвитку людства за такими наскрізними змістовими лініями: людина — людина, людина — суспільство, людина — влада, людина — світ уявлень та ідей, людина — простір, людина — природа, людина — світ речей. Зазначені змістові лінії подаються за групами у складових змісту освітньої галузі і в державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із застосуванням проблемно-тематичного підходу, що поєднаний з оглядовим, тематичним та поглибленим вивченням і синхронним викладанням взаємопов’язаних курсів історії України та всесвітньої історії.

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ

Метою навчання суспільствознавства є створення умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального громадянина України, члена європейської і світової спільноти, що здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні індивідуальні та суспільні виклики і загрози.

Завданнями суспільствознавчої освіти є:

 • розвиток інтересу до суспільствознавства;

 • формування в учнів цілісної системи вмінь і навичок дослідження суспільних проблем, пропонування способів їх розв’язання, проведення аналізу та оцінювання суспільних явищ, процесів і тенденцій у державі та світі;

 • здійснення самостійного пошуку у різних видах джерел інформації про життя суспільства і людини в ньому;

 • формування активної громадянської позиції, загальнолюдських моральних якостей, правової та економічної культури, мотивації до соціальної активності.

Основними змістовими лініями суспільствознавчого компонента є людина в суспільно-політичній сфері, людина в соціальній сфері, людина у правовій сфері, людина в економічній сфері, людина в культурно-духовній сфері.

  АКСІОЛОГІЧНИЙ  КОМПОНЕНТ

Гуманітарна аура нації, тобто система загальнолюдських цінностей формується головним чином під час вивчення предметів гуманітарно-естетичного циклу.

В умовах глибокої кризи гуманітарних цінностей перед вчителем постає завдання розвинути почуття толерантності, емпатії, відповідальності, багато культурності, патріотизму, усвідомлення демократичних цінностей.

Однією з найбільш важливих предметних компетенцій при вивченні циклу предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» ( історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина  світ», «Громадянська освіта» є аксіологічна.

Аксіологічна компетентність – це вироблення ціннісного ставлення до історичних подій, ціннісні судження стосовно діяльності вагомих історичних постатей. Особистість на уроках предметів гуманітарного циклу формується не завдяки знанню значної кількості дат, подій, особистостей, а вмінням аналізувати їх.

На жаль, в умовах сьогодення українському суспільству притаманно ряд стереотипів-комплексів, які перешкоджають формуванню гуманітарної аури нації.

Серед них тривале перебуванню на просторі, де розвиток демократичних цінностей є уповільненим, а традиції громадянського суспільства не були сталими та безперервними. Над багатьма українцями панує так званий «Стокгольмський синдром», тобто любов насильства, насильника, бажання «втекти від свободи», демократичних цінностей заради уявної стабільності під владою «сильної руки». Нерідко в суспільстві панує почуття зневіри, апатії, нездатність повірити у власні сили. В умовах існування в Україні багатокультурного суспільства важливого значення набуває розвиток толерантності, культурного взаємовпливу, подолання ксенофобії, расизму, шовінізму.

Усвідомлення проблем сприяє виробленню підходів, прийомів, методів для їх усунення.

Розглянемо деякі з них. Україна – це держава зі складною історією, але хіба інші нації мали менше проблем у процесі державотворення та трагічних сторінок? Ліна Костенко, розмірковуючи над питанням: чому нашу історію не можна читати без брому, пише: «а чим власне наша історія гірша та трагічніша за історію інших народів». У подальшому наводить приклади неоднозначних моментів історії Англії, Німеччини, Франції, Італії, Росії. Безсумнівно цей перелік можна продовжити безкінечно.

Історію Україну варто подавати незнищенність нації, вміння поборювати найскладніші виклики у процесі державотворення.

Особливою складністю для розуміння, пояснення, вироблення ціннісного ставлення є проблеми геноцидів у історії української нації. Варто враховувати, що мова йде не лише про Голодомор 1932 – 1933 рр., хоча більш вірним було б включити до цього переліку події в Україні 1921 – 1922 рр. та 1946 – 1947 рр., вивченні історії України ХХ ст. Обов’язковою має бути згадка про інші геноциди, які відбулися на теренах нашої держави. Мова про Голокост (геноцид євреїв), параймос(євреїв), виселення кримських татар. Вшанування пам’яті має відбуватися за принципом:  «Це не їхня історія – це наша історія».

Таким чином формується почуття співпереживання за події, які відбувалися на території держави, розвиток «територіального патріотизму», здатності співчувати не лише представнику своєї народності, а й інших.

Відповідно гасло «Україна для українців» має бути замінено іншим: «Україна для всіх народів, які проживають на її території і є патріотами української держави». Важливо зрозуміти, що історію України творили представники різних народностей, які були українцем не за походженням чи народженням, а за вибором. Приклади, В. Антоновича, Т. Рильського, В. Габсбурга (Василя Вишиваного), Д. Донцова є підтвердженням цього явища.

Вивчення складних трагічних сторінок, зокрема, геноциді має служити прикладом не лише злочину та страждання, а й демонструвати вміння суспільства, окремих особистостей знаходити вихід із найскладніших ситуацій. У педагогічній психології існує думка про те, що дитина, позбавлена надії, втрачає здатність боротися, при цьому різко послаблюється її потенціал до досягнення успіху. Натомість ототожнюючи себе з головним героєм, що знаходить вихід із складних ситуацій, демонструє любов до ближнього, проявляє емпатію та милосердя, дитина засвоює на емоційному та поведінковому рівнях взірці духовно-ціннісної реалізації.

У практичній площині цей підхід слід розуміти як акцентування уваги на прикладах взаємодопомоги та співробітництва, яка дозволяла уникнути трагічного фіналу, тоді коли люди виявляли людяність у жорстокий час. Тобто варто акцентувати на епізодах, коли батьки рятували своїх дітей від голоду, сусіди виявляли почуття милосердя, а не жорстокості. А окремі представники влади, ігноруючи накази, створювали пункти для харчування, рятуючи людей від голоду.

Вчителям, викладачам та працівникам інститутів, які працюють з освітянами, варто враховувати, що Україна належить до націй з різноманітною національною пам’ятю про минуле. Тому нам треба вчити і вчитися уникати «війни пам’яті» та «війни пам’ятників», бути толерантними в ставленні до «чужих» героїв. Особливо це стосується пам’яті про події Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. Вояки Червоної армії та УПА доклали зусиль для перемоги над нацизмом і мають однакове право на повагу. Забутими та скривдженими не повинна бути жодна з категорій ветеранів війни, на повагу та розуміння заслуговує й пам’ять про події у різних регіонах України.

Тому при викладанні подібних тем варто уникати мови розбрату та ворожнечі, пам’ять про минуле мусить базуватися на принципах історизму та багатофакторності, індивідуальної, а не колективної відповідальності. Представники української нації в цій війні були і серед переможців і серед тих, кому не вдалося досягти своєї мети. Не мають виправдання лише ті, хто чинив злочини проти свого народу.

При вивченні тем всесвітньої історії важливого значення набуває розгляд тем, які сприяють усвідомленню демократичних цінностей. Представники українського суспільства мають усвідомити, що основою успішної європейської цивілізації є не добробут і технологія, а система моральних та громадянських цінностей, базовою серед яких є демократія. Завдяки яким досягаються економічні успіхи. Приклад, створення європейського союзу є яскравим доказом взаємодії гуманітарної та економічної технологій.

Стосунки між представниками різних народностей в історії України мають слугувати прикладом взаєморозуміння та співробітництва. Варто розуміти, що українсько-татарські стосунки – це не лише ворожнеча, а й приклади яскравих перемог під час визвольної війни, українці рятували євреїв пд. час Голокосту, а євреї воювали у лавах УПА, українсько-польське примирення призвело до стабілізації стосунків у східноєвропейському регіоні, а український патріотизм може промовляти й російською мовою, як це було під час «Революції на граніті» 1990 р., коли серед організації молодіжної акції на підтримку незалежності були не лише представники україномовного студентства, а й російськомовні патріоти України.

Формування на уроках освітньої галузі «Суспільствознавства» суспільно активної, патріотичної, толерантної молоді, вихованої на зразках багато культурності, епматії, гуманізму та оптимізму стане запорукою розбудови стабільної української держави та сталого громадянського суспільства.

ОСНОВНА ШКОЛА

Освітня галузь «Суспільствознавство» в основній школі є логічним продовженням іпоглибленнямсуспільствознавчогозмістуосвітньоїгалузі«Людина і світ» Державного стандарту початковоїосвіти.

В основній школі формуються такі найважливіші знання,умінняі навички:

 • характеризувати явищаіпроцесисуспільногожиття,встановлювати зв'язок між подіями і явищами;

 • знаходити інформацію,аналізувати,інтерпретуватитаоцінювати її;

 • формулювати, висловлюватитадоводити власну думку,робитивибір і пояснювати позицію,вести дискусію;

 • розмірковувати, спілкуватись,співпрацюватиунавчанні,розв'язувати будь-які проблеми;

 • свідомо дотримуватисяправомірноїгромадянськоїповедінки,реалізовуватиізахищатисвоїправа,виконуватигромадянськіобов'язки.


Зміст освіти


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Людина в історії.

Історія як процес і як наука.

Час в історії. Історичний простір.

Навколишнє середовище, клімат і людина

Історичні джерела. Історичний факт. Історична закономірність. Історичне поняття. Наявність різних теорій на минуле. Історичне краєзнавство.

Людина в доісторичний період.
Уповільнений розвиток людини розумної. Неодночасність переходу до осілого способу життя. Умови життя давньої людини. Місце і роль людини у природі. Культурний розвиток людини. Перші графічні символи. Рідний край у доісторичний період.


Форми організації давнього людського суспільства.
Історичні свідчення про життя та суспільну організацію давніх людей,зокрема на території сучасної України. Походження релігії та культури.

Давні цивілізації Азії, Європи.
Зрошувальне сільське господарство. Перехід від перших міст до королівств (царств). Поняття цивілізації. Спільні риси та відмінності в цивілізаційному розвитку народів Сходу і Заходу. Головні здобутки давніх цивілізацій.

Класична античність
Політичні і культурні досягнення аграрних суспільств у Євразії. Утворення і розвиток міст-держав на Середземномор’ї (УІІІ-ІХ ст. дон.е.). Політичний і культурний розвиток у містах Середземномор’я. Утворення середземноморських держав та організація життя в них (УІ-Vст. до н. е.). Антична культура та її спадщина. Демократія античного часу. Античні міста-держави на території України та їх сусіди. Слов'яни під час Великого переселення народів. Витоки українського народу. Повсякденне життя людини античного світу. Рідний край за часів давніх цивілізацій.
Середні віки
Людина і природа в середні віки. Міський уклад життя та культурні обміни в Римській імперії.

"Варварські" держави Західної Європи. Візантійська імперія. Ісламські цивілізації. Київська і Галицько-Волинська держави та європейський світ. Священна Римська імперія. Соціальна структура середньовічного суспільства та соціальні рухи.

Монотеїстичні світові релігії та їх стосунки із світською владою. Міграції та культурний взаємообмін між народами. Міграції в межах євразійського простору; старі та нові держави; феодалізм. Розвиток міст .

Рідний край в середні віки. Повсякденне життя людини епохи середньовіччя.

Культурна спадщина середньовіччя.

Людина в період нової історії.
Культурні досягнення доколоніальних африканської, азійської, центрально- та південоамериканської цивілізацій. Експансія з Європи та форми контактів з населенням Африки, Америки, Азії в 1450-1750 роках. Формування колоніальних імперій. Відродження і гуманізм. Реформація і контрреформація. Витоки національних рухів європейських народів.Формування централізованих національних держав. Козацька доба в історії України. Революції нового часу. Рідний край в епоху Відродження. Повсякденне життя людини цього періоду. Культура.

Індустріалізація і формування націй.

Потреби людини і суспільства, економічні ресурси та їх обмеженість.

Людина і техніка. Перша індустріальна революція. Господарська і виробнича діяльність людини, Підприємництво.

Політичні і соціальні рухи. Просвітництво. Культура.

Становлення націй і українське національне відродження. Рідний край в епоху індустріальної цивілізації.Домінування європейського світу та суперництво в Європі. Завершення територіального поділу світу. Особливості розвитку людства у XIX ст.


Цінності в житті людини.
Індивідуальність. Вільний розвиток людини. Свобода і відповідальність.Толерантність.Мораль. Цінності в житті людини і суспільства. Етика і етикет.

Людина і культура. Багатоманітність культури. Культурна спільність людей.

Уявлення про історичність людської цивілізації та періодизацію історичного процесу; про циклічний і абсолютний час; про суб'єктивність у пізнанні історії.

Знання відліку часу в історії, відмінностей у часі; найважливіших періодів в історії людства. Уміння свідомо застосовувати поняття "історичний календар", "хронологія", "століття", "ера", "епоха"; оцінювати інформацію історичних джерел та історичні тлумачення, встановлювати зв'язок між подіями і явищами, толерантно ставитись до поглядів інших людей.

Уявлення про місце і роль господарювання у житті людини. Знання способів господарювання давньої людини.

Уміння робити порівняння способів господарювання на основі інформації про умови життя первісної людини та задоволення її потреб; пояснювати закономірності розвитку на прикладах визначальних подій та процесів світової історії, історії України- історії рідного краю.
Уявлення про форми організації давнього людського суспільства, релігію та мистецтво людей.

Знання найпоширеніших теорій походження людини, археологічних пам’яток. Уміння знаходити в минулому корисний досвід для власної практичної діяльності.
Уявлення про духовний світ і спосібжиття людей представників різних цивілізацій, різні підходи до висвітлення історичних культур, здобутки давніх цивілізацій. Знання спільних та відмінних рис життя людини і розвитку суспільства різних цивілізацій грошей і товарне-грошових відносин.

Внесок давніх цивілізацій в сучасну культуру.
Уявлення про аграрні суспільства Євразії; головні пам'ятки античної культури; найдавніші міста - колонії в Північному Причорномор'ї; археологічні культури слов'ян в давній період. Знання характерних рис античних держав; впливу античної спадщини на світову культуру; витоків українського народу.

Уміння оцінювати роль і місце античної культури в загальноісторичному процесі, характеризувати афінську демократію.
Уявлення про повсякденне життя людини епохи середньовіччя, культурну спадщину середньовіччя.

Знання основних тенденцій та характеристик розвитку людства цієї доби; визначних пам’яток української та світової культури періоду середньовіччя; основних рис феодалізму, наслідків міграцій.

Уміння зіставляти найважливіші події, визначати місце Київської і Галицько-Волинської держав, української культури в європейській та світовій культурній спадщині; визначати передумови, причини, наслідки і шляхи подолання соціальних, світоглядних і міждержавних конфліктів середньовіччя, описувати життя людини в середні віки; даватиоцінку способам подолання соціальних, світоглядних таміждержавних конфліктів,визначаютьпозитивні і негативні наслідки.
Уявлення про головні риси епохи Відродження та нового часу, процеси формування централізованих національних держав, повсякденне життя людини, головні пам'ятки культури Відродження.

Знання найсуттєвіших рис, що характеризують нації, колонії, колоніальні імперії; причин та наслідків революцій нового часу; етапів та особливостей формування української нації; витоків, суті та наслідків реформації і контрреформації; поняття "гуманізм".

Уміння визначати роль і місце епохи Відродження та нової доби в загальноісторичному контексті; характеризувати процес формування української нації та аналізувати відносини українців з іншими народами, характеризувати ознаки козацтва; характеризувати культурні процеси і явища; аналізувати національно-визвольну боротьбу українського народу та процес державотворення з метою з'ясування ролі козацтва та інших верств в цих процесах.
Уявлення про господарську і виробничу діяльність людини; про культуру цього періоду, зміни у повсякденному житті; політичні і соціальні рухи.

Знання основних рис індустріального суспільства, рушійних сил життя в індустріальному суспільстві; основних рис індустріальної революції та політичних і соціальних рухів; основних надбань українського народу в економіці та культурі.

Уміння давати порівняльну характеристику національно-визвольних рухів у Європі та Україні в цей період, визначати причини та наслідки соціальних, політичних та культурних зрушень в житті українського та інших народів, людства в цілому; класифікувати політичні і соціальні рухи за різними ознаками; аналізувати розвиток людства в XIXст. з метою виділення характерних рис.
Уявлення про єдність біологічного і соціального в людині, основні види діяльності, соціальні норми, співвідношення та роль етичних норм у суспільстві, міжособистісні стосунки та шляхи їх гармонізації; самоцінність кожної людини.

Знання цінностей та соціальних норм в житті людини, історичність світогляду людини, роль науки та релігії в життів поняття творчості, свободи і відповідальності, духовності людини, основи спілкування, шляхи конструктивного розв’язання міжособистісних конфліктів, основні моральні норми та цінності українського суспільства та людства, правила етикету. Уміння визначати життєві цінності та орієнтири, давати загальну характеристику релігійного та наукового світогляду, аналізувати власний досвід ефективного спілкування, ефективно спілкуватися та співпрацювати, керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, відрізняти моральність та аморальність, дотримуватися правил етикету.

Уявлення про співвідношення матеріальної і духовної, національної та загальнолюдської культури, причини і природність різноманітності культури, культурної спільності людей; полікультурний характер сучасного суспільства і необхідність злагоди між представниками різних культур.Знання сфери духовної культури, культури суспільства і людини.

Уміння доводити необхідність позитивної оцінки і толерантного ставлення до культурних відмінностей, характеризувати наслідки взаємодії різних культур і міжкультурні відносини в Україні, у своєму регіоні (населеному пункті)


СТАРША ШКОЛА

Основна навчальна і виховна мета освітньої галузі «Суспільствознавство» на цьому етапі полягає у створенні умов для свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві, формування у них відповідної активної соціальної та громадянської позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури спілкування і діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному включенню в соціально-політичне та економічне життя суспільства, свідомому вибору та підготовці до майбутньої професійної діяльності.

Зміст освіти


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Новітня історія. Причини та наслідки світових війн XXст. Світ у роки Першої та Другої світових війн.Уявлення про світові війни, життя людей в умовах тоталітаризму, в умовах демократії; розвиток людства на межі XXі XXIстоліть; напрями розвитку культури.Протистояння демократії і тоталітаризму.

Українська революція початку XX століття. Здобуття Україною державної незалежності.

Україна за тоталітарного режиму.

Україна у Другій світовій війні. Велика Вітчизняна війна. Втрати та героїзм українського народу в Другій світовій війні. Післявоєнна відбудова і розвиток України.

Соціальний, політичний та економічний розвиток країн світу в другій половині XX та на початку XXI століть.

Утворення Європейського союзу та Ради Європи. Розвиток культури. Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав. Відновлені та нові незалежні держави

Сучасність. Україна в умовах незалежності. Науково-технічний прогрес.Постіндустріальнє суспільство. Зростання ролі освіти і знань. Культура.

Єдність і зростання взаємозалежності сучасного людства. Глобалізаційні процеси. Інформаційне суспільство.
Громадянське суспільство
Механізми функціонування політичної системи та влади в Україні. Участь громадян у соціально-політичному житті. Цінності та якості, притаманні громадянинові демократичного суспільства. Україна та інтеграційні процеси в Європі; місце і перспективи України в глобалізованому світі. Стереотипи. Дискримінація.


Людина і політика. Політичне життя суспільства.
Політика. Політичне життя громадянського суспільства. Людина-політика-влада.Політична система. Політика та ідеологія. Політика і мораль. Етика політичної діяльності.

Соціальна сфера суспільства. Етнічна структура суспільства.

Соціальні групи. Соціальніролі. Соціальні конфлікти. Міжнаціональнівідносини.

Сім'я в соціальній структурі суспільства. Етика сімейнихВІДНОСИН.

Прогрес у суспільному житті.

Основи теорії держави і права.

Суспільні відносини і засобиїх організації.

Держава як засіб впорядкуваннясуспільних відносин. Органидержави. Особливості організації державної влади.

Історичні типи держав. Соціальні норми. Поняття права та правової системи.

Правовідносини. Правомірна і неправомірна поведінка. Правопорушення і юридична відповідальність.


Людина, суспільство і держава.
Поняття публічних прав і відносин та основних інститутів публічного права. Загальна характеристика конституційного права та його джерел. Державний лад України. Громадянство України.

Основні права, свободи і обов'язки громадян. Загальна характеристика фінансового, адміністративного-екологічного, кримінального права.

Основи приватного права України
Поняття приватних правовідносин та основні інститути приватного права. Характеристика цивільного права, його джерел та інших галузей права.

ФІЛОСОФІЯ
Філософські течії.


Людина як суб'єкт економічних відносин.
Економічні потреби та інтереси. Сутність економічних рішень. Основні питання економіки. Домашнє господарство як економічний суб’єкт.
Господарювання і виробництво.
Підприємництво. Підприємницька діяльність та її основні види.

Власність. Види ринків. Ринкова інфраструктура.

Моделі економічних систем.

Національне виробництво.

Економічний цикл.

Зайнятість і безробіття.

Грошово-кредитна політика, податкова система.

Економічний потенціал України та її місце у світовій економіці.


Світове господарство.

Міжнародна торгівля міжнародні валютні відносини. Глобалізація світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція. Зовнішньоекономічні зв’язки України.Знання причин, основних подій та наслідків світових війн для держав та їх громадян, основних подій боротьби України за державну незалежність у XX столітті; основних тенденцій та проблем розвитку людства в індустріальну та постіндустріальну епоху.

Уміння аналізувати причини поразки визвольних змагань початку XX століття; давати оцінку вкладу українського народу у перемогу над фашизмом; характеризувати історичний процес відновлення в 1991 році державної незалежності України; державотворчі процеси в Україні; основні досягнення в розвитку науки, мистецтва.
Уявлення про глобальні проблеми сучасності, розв'язання яких є необхідною умовою виживання і розвитку людства, можливі альтернативи його розвитку і майбутнього.

Знання облаштування та протиріч сучасного світу. Уміння пояснювати основні загрози для людства XXIстоліття: проблеми війни і миру, гуманітарні та екологічні проблеми, давати оцінку міжнародному тероризму.
Уявлення про сутність громадянського суспільства, громадянський мир і співробітництво, наступність та відповідальність поколінь; приналежність до українського суспільства та європейської спільноти.

Знання основних ознак інститутів громадянського суспільства, його функціонування та умов існування, сфер суспільного життя; принципів і цінностей демократичного громадянського суспільства, абсолютної цінності прав та свобод людини, особистісних рис громадянина України.

Уміння взаємодіяти із суспільством та його окремими інститутами в повсякденному житті; орієнтуватись у суспільних явищах і процесах сучасного світу та давати їм власну оцінку; конструктивно-критично мислити і критично ставитися до проявів стереотипного мислення, боротися з дискримінацією.


Уявлення про політичну сферу та її роль у житті суспільства, необхідність збереження громадянської злагоди та миру в суспільстві, необхідність плюралізму та роль засобів масової інформації, вплив ідеології на політичну культуру. Знання структури, ролі органів та інститутів державної влади і їх співвідношення з діяльністю політичних рухів, партій та громадських (неурядових) об'єднань і організацій, основні процедури, за якими можуть взаємодіяти громадянин і держава, структурних елементів та механізмів функціонування політичної системи України, процедури участі у виборах. Уміння працювати з матеріалами засобів масової інформації, характеризувати особливості політичного життя у громадянському суспільстві, особливості виборчої системи України, пояснювати значення виборчої системи як

показника рівня демократії в суспільстві.


Уявлення про суспільство як складну самоорганізовану систему, місце людини в суспільстві, соціальне партнерство, соціальну захищеність, соціальну відповідальність, суть прогресу в суспільному житті.

Знання соціальної структури українського суспільства. способів взаємодії і соціального партнерства різних соціальних груп, національного складу населення України, сутності і наслідків геноциду і ксенофобії, шкідливості міжнаціональних упереджень, ролі сім'ї в соціальній структурі суспільства.

Уміння застосовувати знання для орієнтації в соціальних відносинах, обирати конструктивні форми взаємодії та власної поведінки, характеризувати міжнаціональні відносини в Україні, толерантно поводитися, позитивно і відповідально ставитися до створення сім’ї і життя в ній.
Уявлення про суспільні відносини, засоби та механізми їх врегулювання; державу і право; органи державної влади,джерела та форми права, правомірну і неправомірну поведінку, правопорушення і юридичну відповідальність.

Знання про суспільні відносини та засоби їх впорядкування; державні органи, особливості організації державної влади, місце правових норм в їх системі; джерела права, структуру та елементи правової системи.

Вміння розпізнавати різні засоби впорядкування суспільних відносин; порівнювати особливості здійснення державної влади та правового регулювання суспільних відносин у різні історичні періоди, окремі види правопорушень та юридичної відповідальності; розв'язувати життєві ситуації з використанням законодавства.
Уявлення про основні етапи розвитку української державності; особливості організації здійснення державної влади та місцевого самоврядування, правовий статус громадян України. Знання предмета та основних інститутів галузей права публічно-правового циклу, основних прав, свобод, обов'язків громадян та засобів їх захисту.

Вміння розпізнавати окремі види правопорушень та юридичної відповідальності; характеризувати органи державної влади, правовий статус громадян, особливості здійснення державної влади в Україні; порівнювати правовий статус громадян з міжнародними стандартами у сфері прав людини; розв'язувати практичні життєві ситуації з використанням законодавства.
Уявлення про приватно-правові відносини та галузі права, що їх врегульовують. Знання основних понять, особливостей предмета цивільного, господарського, сімейного, житлового, трудового, земельного права; змісту та видів права власності, способів захисту цивільних прав, видів договорів, особливостей цивільно-правової відповідальності., Вміння розпізнавати окремі види приватно -правових відносин та джерела, що їх врегульовують;характеризувати підстави їх виникнення, зміни і припинення; складати та аналізувати найпростіші документи (заяви, договори).


Уявлення про загальний процес розвитку філософії та роль філософії в житті людства. Знання найвідоміших представників світової філософської думки та найпоширеніших філософських течій, філософських поглядів на сутність людини, її буття і духовність, суспільство, природу і світ.

Уміння застосовувати філософські знання для пояснення подій і явищ у суспільстві.
Уявлення про господарську діяльність людини, суб'єкт господарювання.

Знання потреб споживача та закономірностей його економічної поведінки; видів ринку, попиту, пропозиції,ціни; домашнього господарства та його роль і місце в економічній системі. Вміння характеризувати потреби і споживчі блага; пояснювати механізми задоволення потреб; пояснювати необхідність господарської діяльності і фактори, що її визначають.
Уявлення про структуру виробництва в національній економіці, відмінності виробництва у різні епохи існування людства; функції підприємств.

Знання видів підприємств, об’єднань, господарських товариств згідно із законодавством; сутності підприємницької діяльності. Вміння оцінювати власні можливості; розкривати економічні процеси і закономірності, безпосередньо пов'язані з повсякденним життям окремої сім’ї чи людини; визначати зміст, форми і фактори виробництва, структуру витрат виробництва і визначати його прибутковість.

Уявлення про місце людини і домашнього господарства в економічних процесах, які відбуваються у державі. Знання грошово-кредитної політики та податкової системи.

Уміння користуватися інформацією про ринок праці для визначення майбутньої сфери працевлаштування, послугами ринкових установ, давати оцінку економічного потенціалу.
Уявлення про основні тенденції і проблеми розвитку сучасної світової економіки та економіки України. Знання законів міжнародних економічних відносин, основних відмінностей сучасних моделей ринкової економіки; процесів глобалізації та інтеграції світової економіки. Уміння користуватися інформацією про спеціалізацію країн у світовому господарстві, пояснювати роль міжнародної торгівлі для розвитку світового господарства, господарства України

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Наказ
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 "Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Закон України «Про освіту»
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Закон України «Про освіту»
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Кнму «П'ятихатський районний методичний кабінет» Нормативно-правова база профільного навчання
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Міністерства освіти І науки України від 24. 05. 2013 №1/9-368
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392)...

Родіонов Д. М., вчитель історії Криворізької Центрально-Міської гімназії...
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня розроблені на виконання Закону України "Про загальну середню...

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти
Новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка