Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Доповідь на тему: формування ключових компетентностей учнів

Доповідь на тему: формування ключових компетентностей учнів

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відділ освіти

Новомиколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Шевченківської районної ради

Харківської області
Доповідь на тему:
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ


Учитель Жадан Людмила Миколаївна

Новомиколаївська загальноосвітня

школа І – ІІІ ступенів

Шевченківської районної ради

Харківської області.

Вища категорія, старший учитель.
2015 р.
В умовах реформування освіти значна роль приділяється вихованню особистості, здатної до самореалізації, самовизначення, самоусвідомлення у реаліях сучасного життя.

Ознаками революції в освіті є сукупність якісних зрушень (інколи навіть стрибків), серед яких:

 перехід від «конвеєрного виробництва» фахівців різних галузей до виробництва їх «малими серіями» чи навіть «поштучно». При цьому найважливішою властивістю, що її набуває освіта, стає гнучкість, здатність до переналагодження, це стосується як освітньої системи, так і її продукту — фахівця;

 перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для творчої діяльності та постійного засвоєння нової інформації. Основним орієнтиром освіти є формування творчої особистості, що здатна саморозвиватися [4]. Отже, необхідне нове, більш широке розуміння стратегії освіти — створення потужного, духовно насиченого і різноманітного освітнього середовища України — складової європейського освітнього простору.

Спрямованість системи освіти на засвоєння системи знань, яка була традиційною й виправданою ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує істотного посилення самостійної й продуктивної діяльності школярів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства.

Як економічні, соціальні, так і інші чинники розвитку цивілізації посилили зацікавленість суспільства результатами освіти і зумовили появу (поруч із традиційними: кількість років навчання, здобуття певного ступеня освіти) нових, важливіших і реальніших, індикаторів цих результатів. Такими індикаторами сьогодні, разом з тим, що особа має певні знання з різних галузей науки, є її здатність відповідати вимогам сучасного життя. Якщо у 80-х роках розвинені країни тільки розпочали обговорювати прагматичніші підходи до навчання, то останніми роками можна спостерігати систематичні зу- силля в цьому напрямі.

Такими індикаторами в багатьох країнах стали саме компетентності, що визначають готовність учня до життя, його участі в житті суспільства.

Компетентнісний підхід в навчанні сприяє успішній адаптації школярів в соціумі, розв’язанню ключових проблем сучасного життя, їх професійному самовизначенню.

Введення поняття освітніх компетенцій дозволяє вирішувати проблему, типову для освітніх закладів, коли учні можуть добре опанувати набір теоретичних знань, але зазнають значні труднощі в практичній діяльності, що вимагає використання цих знань для розв’язання конкретних завдань або проблемних ситуацій.

Отже, компетентність — здатність (потенціал), здійснювати складні види діяльності. Компетентності розрізняються за видами: ключові, базові і функціональні.

Ключові компетентності — компетентності, необхідні для життєдіяльності людини і певної наукової дисципліни, тож можна говорити про предметну чи галузеву компетентність [4].

Отже, ключова компетентність — це об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здо- ров`язберігаюча, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій) [2]. Ключова компетентність: сприяє досягненню успіхів у житті; розвитку якості суспільних інститутів; відповідає багатоманітним сферам життя.

За матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний-рівному», 2004 р. визначено перелік ключових компетентностей, який пропонується українським педагогам:

 1. Уміння вчитися програмує індивідуальний досвід самос-тійного навчання. Людина, яка вміє самостійно вчитися, в майбутньому зможе самостійно та творчо працювати. Компетентність передбачає, що особистість: сама визначає мету навчально-пізнавальної діяльності; планує, програмує свою діяльність; організовує свою працю для досягнення мети; знаходить і накопичує потрібні знання, способи для розв’язання завдань; виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність і практично її вдосконалює; має вміння і навички самоконтролю та самооцінки.

 2. Загальнокультурна стосується розвитку культури особистості та суспільства у всіх її аспектах. Вона, насамперед, передбачає вміння: аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної та світової науки і культури, орієнтуватися в культурному та духовному просторі сучасного українського суспільства; застосовувати засоби й технології інтеркультурної взаємодії; користуватися рідною мовою й іноземними мовами, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури; використовувати рідну й іноземні мови в активній взаємодії; спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей; реалізо- вувати моделі толерантної поведінки в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами і країнами.

 3. Громадянська — передбачає такі здатності: орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, знати процедури участі в діяльності політичних інститутів демократичної держави, органів місцевого самоврядування; застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод громадян, виконання громадянських обов’язків у межах місцевої громади, держави; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й громадянському суспільству; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини і громадянина; приймати індивідуальні та колективні рішення, вра- ховуючи інтереси й потреби громадян, суспільства і держави.

 4. Підприємницька — передбачає реалізацію здібностей: співвідносити власні економічні інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними ресурсами, інтересами й потребами інших людей і суспільства; застосовувати технології мо- ніторингу ресурсів і забезпечення стійкого зростання; організовувати власну трудову та підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових відносин; аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, здібності та співвідносити їх із потребами ринку праці; складати, здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті бізнес-проекти, розробляти програми дій і прийняття економічно й екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі; презентувати та поширювати інформацію про результати — продукти власної економічної діяльності та діяльності ко- лективу.

 5. Соціальна — передбачає такі здібності: аналізувати механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначати в них власне застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури; використовувати рідну й іноземні мови в активній взаємодії; спрямовувати самовиховання на єдність індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей; реалізовувати моделі толерантної поведінки в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей між народами і країнами.

 6. Компетентності з інформаційних і комунікативних технологій (ІКТ) — передбачають здібності: застосовувати інформаційно-комунікативні технології в навчанні та повсякденному житті; ра- ціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язання задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; будувати інформаційні моделі та досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ; оцінювати процес і досягнуті результати технологічної діяльності.

 7. Здоров’язберігаюча — передбачає збереження власного фізич-ного, псхічного, духовного і соціального здоров’я. Вона включає: життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю (раціональне харчування, рухова активність, санітарно-гігієнічний режим праці та відпочинку); навички, що сприяють соціальному здоров’ю (ефективне спілкування, співчуття, розв’язання конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації, спільна діяльність і співробітництво); навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю (са- моусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей і програм, самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі) [3].

Отже, під компетентністю людини педагоги розуміють спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, характерні для певної сфери діяльності.

Сформовані компетентності людина використовує в різних соціальних контекстах залежно від здійснення різних видів діяльності.

Компетентна людина застосовує ті стратегії, які здаються їй найприйнятнішими для виконання окреслених завдань. Управління власною діяльністю веде до підвищення або модифікації рівня ком- петентності людини [4].

Компетентність виступає умовою розвитку і набуття зрілої форми думок, мотивів, цінностей, спрямованості особистості, яка прагне самоствердитися у власній діяльності, реалізувати творчий потенціал, проявити свої здібності, набути авторитету у своїх колег і самого себе. Це свідчить про мотиваційно-спонукальну функцію компетентності. Компетентність активізує пізнавальну та інтелектуальну діяльність особи.

Це виявляється в інтересі і засвоєнні особою накопичених людством знань, розширенні особистістю освіченості, кругозору, ерудиції, націлених на перспективний розвиток. У цьому можна вбачати прояв гностичної функції компетентності.

Відбиття отриманих знань в практичній діяльності у вигляді умінь і навичок визначає діяльнісну функцію компетентності в структурі особистості. Компетентність виявляється також у здатності людини до вольових напружень, мобілізації своїх сил у подоланні труднощів у процесі пізнавальної або професійної діяльності, наполегливості, витривалості, стриманості, що свідчить про емоційно-вольову функцію компетентності в структурі особистості.

Зазначені вище функції забезпечують свідому, вмотивовану поведінку і самореалізацію особистості, розвивають уміння розв’язувати життєві і виробничі проблеми.

Оцінне відношення і усвідомлення людиною своєї поведінки, ідеалів і моти- вів, цілісну оцінку самого себе як особистості характеризують ціннісно-рефлексивну функцію компетентності.

Комунікабельність, відкритість до спілкування і збагачення у процесі міжособистісної взаємодії є результатом прояву комунікативної функції компетентності. Зауважимо, що в цій сукупності функцій системотвірною є діяльнісна функція, оскільки компетентність виявляється в умінні розв’язувати проблеми (проблем ні завдання у певній предметній галузі), проектувати свою власну діяльність, що вирізняється якістю і результативністю [5].

Ключові життєві компетентності беруть до уваги в процесі оцінення демократизації освіти молоді. Це здатність працювати в команді, застосовувати ін формаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти та ін. Завдання сучасного педагога — використовувати весь арсенал педагогічного впливу на учня з метою формування цих компетентностей.

Огляд різних формул успіху відомих авторів дає змогу простежити «головні кроки до успіху», своєрідний «алфавіт успіху»: визначеність мети або старт з правильними цілями, віра в себе, впевненість у власних силах, дбайливе ставлення до часу і грошей, здатність дово- дити справу до кінця або дотримання вибраного шляху, здоровий глузд, знати, коли потрібно відступити, колективізм, синергія, контрольована увага, самодисципліна, особиста ініціатива, перетво- рення проблем у можливості, підтримка фізичного і духовного здоров’я, позитивний стан духу, творчий підхід, уміння робити висновки з невдач та ін. [8].

У процесі розвитку ключових компетентностей увнів особливу увагу слід приділяти формуванню емоційно-вольового компонента особистості. Необхідно актуалізувати сферу психологічних процесів, пов’язаних із саморозвитком особистості, що охоплює сприймання, увагу, пам’ять, мислення, уяву, волю, характер, здібності, фантазію.

Сучасна освіта передбачає переорієнтацію навчально-виховного процесу на постановку і розв’язання завдань самим учнем. Інтеграція в світовий освітній простір створює нові можливості для творчого розвитку кожної особистості. Щоб досягти обраної мети, учень вільно вибирає формули успіху та власну життєву траєкторію. Водночас, результати багаторічної роботи експертів країн Європейського Союзу щодо реалізації компетентнісно орієнтованої освіти свідчать, що:

 для будь-якої країни корисно порівнювати міжнародний і національний досвіди як розвитку освітньої системи загалом, так і можливостей для запровадження компетентнісного підходу зокрема;

 повне копіювання будь-яких освітніх моделей і феноменів інших країн є непродуктивним;

 національні моделі освіти слід розбудовувати, керуючись національними потребами і особливостями.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах). Том 1, А — К / Укладачі: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко.— Київ, Вид-во «АКОНІТ», 2006.— 926 с.

 2. М-во освіти і науки України. Програма розвитку Організацій Об’єднаних Націй у рамках проекту «Освітня політика та освіта «рівний — рівному”.— К., 2004.

 3. Пометун О.І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О.І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/ Під заг. ред. О.В. Овча- рук.— К.: К.І.С., 2004.— С. 16–25.

 4. Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду// Вища освіта України.— 2008.— №3.— С. 23–30.

 5. Життєва компетентність особистості: Наук.— метод. посібн. / За ред. Л.В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Нансен.— К., 2003.

 6. Миронович Ю., Пашко Л.. Формування ключових життєвих компетентностей в аспекті ціннісних орієнтацій студентської молоді // Вісник Львів, ун- ту — Сер. пед. 2006.— Вип. 21. Ч. 1.— С. 42–47

 7. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.— К., 2004.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Педрада «Майстер-клас» «Урок як засіб розвитку творчої особистості...
«Ми виховуємо учня не як носія знань, а як людину, яка має жити в суспільстві І приносити йому користь.»

Розвиток ключових компетентностей учнів у сучасній школі
Українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті І технологіях навчання

Доповідь на тему: Організація дослідницької діяльності учнів
Вільшанської загальноосвітньої школи І–іі ст. Рось В. П. та вчитель фізики Сегединського нвк турчин О. А

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з...
...

Сьогодні в Україні відбувається процес реформування змісту та гуманізація...
України, який є складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем І спрямований на особистісний розвиток молодших...

Доповідь на тему
А тому система освіти І виховання на всіх її ступенях має ставити за мету формування особистості, яка усвідомлює свою належність...

Доповідь на тему: «Впровадження компетентнісно орієнтовного навчання в початковій школі»
Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних І національних цінностей та відповідна сукупність...

Доповідь на тему: Підвищення науково-методичної майстерності вчителя
М. П. Драгоманов, "планова перебудова освіти потребує майстра І не виконується сліпим інстинктом" [1, с. 14]. Завдання вчителя –...

Система проектів при формуванні ключових компетенцій учнів початкових класів
В ньому подана система проектів для учнів початкових класів, проектні технології предметного нахилу та виховні проекти. Вони дають...

«Формування предметних компетентностей через використання мультимедійних технологій»
Туації, що швидко змінюється, реалізувати себе у полікультурному та багатоетнічному середовищі, шанувати загальнолюдські цінності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка