Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Підручники, довідники

Підручники, довідники

Сторінка1/3
  1   2   3

УРБАНІЗОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ЗДОРОВ'Я

Дударенко Олена, Ільїна Тетяна,

вчителі біології,екології

Новотроїцька загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів №1
Цільова група:

- учні 11 класу

Тривалість:

- 90 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів з категорією «урбосередовище», проаналізувати переваги і привабливість міського життя, звернути увагу на їх недоліки;

 • розвивати логічне , аналітичне мислення;

 • виховувати розуміння цілісності природи й взаємозв'язку між усіма її компонентами;

 • розуміння відповідальності за наслідки своєї діяльності

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

- категорії «урбанізація», «урбанізоване середовище»;

розуміє:

- негативні впливи міського середовища на населення,

переваги і привабливість міського життя;

визначає:

- особливості змін природних компонентів в умовах

урбанізованого середовища;

може

-працювати з різними джерелами географічної

інформації;

- аналізувати проблемну ситуацію;

- шукати оптимальні шляхи вирішення екологічних

проблем;

- спілкуватися, висловлювати власну думку та

аргументувати  її;

- прогнозувати майбутні результати;

        Методи та техніки:

- «дискусія»;

- метод акваріум;

- «дидактична гра»;

- «дивуй»;

- «крикерійний покер»;

- «килим ідей»;

- «за і проти»;

- «асоціативний кущ»;

- робота в групах

- метод ментальні карти

- «користь і шкода»;

- «ажурна пилка»

- «мозковий штурм»;

- «метаплан» ;

- «літературна цікавинка» ;

- «творча лабораторія»;

- екологічна гра «Дилема»;

- «мікрофон»;

- метод « п’ять речень»;

- метод спроб і помилок;

- «дослідження»

Обладнання:

- мультимедійний проектор з проекційним екраном;

- підручники, довідники;

- навчальні матеріали «Зелений пакет».

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Актуалізація опорних знань

Додаток 2. Метод «Дидактична гра»

Додаток 3. Метод «Дивуй»

Додаток 4. Метод «Килим ідей»

Додаток 5. Метод «За і проти»

Додаток 6. Динамічна пауза «Хто швидше»

Додаток 7. Метод «SWOT» (сила, слабкість, можли- вості та загрози)

Додаток 8. Матеріали групи «Екологічні токсикологи»

Додаток 9. Матеріали групи «Медичні географи»

Додаток 10. Матеріали групи «Схематичник»

Додаток 11. Матеріали групи «Екологи»

Додаток 12.Метод «Ментальні карти»

Додаток 13. Метод «Користь-шкода»

Додаток 14.Матеріал для опрацювання першої

«домашньої» групи

Додаток 15.Матеріал для опрацювання другої

«домашньої» групи

Додаток 16.Матеріал для опрацювання третьої

«домашньої» групи

Додаток 17.Метод «Метаплан»

Додаток 18. Екологічна пауза - тренінг Додаток 19. Метод «Літературна цікавинка»

Додаток 20.Метод «Творча лабораторія»

Додаток 21.Дилема І

Додаток 22. Дилема ІІ

Додаток 23. Метод спроб і помилок

Додаток 24. Критерії оцінювання роботи учнів під час

уроку

Додаток 25.Метод «дослідження»

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1 Привітайтеся з учнями. Розпочніть урок зі слів «Достатня кількість їжі, води, кисню та наявність даху над головою є важливими чинниками для життя. Відсутність ворогів, диких тварин та стихійних лих створюють спритливі умови для будівництва дому. Так вважали наші пращури, коли оселялись на нових територіях.

Поступово кілька будинків формували селища, селища розростались у містечка, а містечка — у великі міста. Сьогодні більше ніж 2/3 всіх європейців живуть у великих містах.

До 1918 р. наша країна була аграрною, в містах проживало 18% населення.

Наприкінці ХХ ст. вже приблизно 70% загальної чисельності населення проживало в містах. За кількістю великих міст (з населенням понад 100 тис.), наша держава тепер посідає одне з провідних місць серед країн світу. Таких міст зараз — 61. В Україні є 7 міст з населенням, яке перевищило або майже сягає мільйона осіб: Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, Харків, Запоріжжя та Кривий Ріг. У країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні, спостерігаються дві стандартні крайнощі міського розвитку.

З одного боку, є великі агломерації зі щільно концентрацією населення, з виробничими потужностями, різноманітними видами діяльності, а отже, наявні й екологічні проблеми. З іншого боку, є периферійні слаборозвинені сільського- сподарські регіони, з невеликими населеними пунктами, де зменшується чисельність мешканців та занепадає промисловість.»

Використовуючи метод «Дискусії», задайте учням питання та обговоріть їх відповіді.

• 3 чиєю точкою зору ви погоджуєтесь і чому?

• Який з аргументів був найбільш переконливим?

• Які аргументи ви могли б додати?

• Чий виступ вам сподобався найбільше й чому?

• Як, на вашу думку, учасники дискусії володіють

навичками та культурою спілкування?

Для організації роботи використовується інтеракти-

вний метод «акваріум». (Додаток 1).

1.2. Об’єднайте учнів у 2 команди: одна – міські жителі,

друга – сільські і запропонуйте їм зайняти місця за окре-

мими столами. Для поділу учнів на команди використайте

картки «Місто», «Село». Сформуйте команди за бажанням

учнів. Ознайомте з правилами роботи. На столах для кожної

команди покладіть допоміжні матеріали (Додаток 2).

1.3.Надайте слово групі учнів для озвучення випереджува-

льного завдання, використовуючи метод «Дивуй» (Додаток 3)

Виступ учнів супроводжується презентаційними матеріалами.

1.4. Використовуючи метод «Килим ідей», запропонувати учням

дати відповідь на проблемне питання :

• Які заходи ви могли б запропонувати, щоб урегулювати ур-

банізацію? (Додаток 4)

1.5.За допомогою методу «За і «проти» запропонуйте учням

визначити свою позицію стосовно переваг і недоліків життя в

місті. Населення міст веде специфічний міський спосіб життя,

який відрізняється від сільського. І міський, і сільський

способи життя мають свої переваги і недоліки (Додаток 5)

1.6.Запропонуйте учням зробити динамічну паузу (Додаток 6).

2. Основна частина

2.1. Повідомте учням мету уроку.
2.2. За допомогою методу «SWOT (сила, слабкість, можливості та загрози) (Додаток 7) ознайомити учнів з поняттям «урбосередовище».
2.3. Об’єднайте учнів у 4 групи і запропонуйте їм зайняти

місця за окремими столами. Для поділу учнів на групи викорис-

тайте картки з різними геометричними фігурами (квадрат, трикутник, коло, ромб. Сформуйте групи за геометричними фігурами. Ознайомте з правилами роботи. На столах для кожної групи покладіть допоміжні матеріали (Додатки 8 - 11).
2.4. За допомогою методу «Ментальні карти» запропонуйте

учням визначити основні групи тератогенних факторів. (Дода-

ток 12)
2.5. Запропонуйте учням визначити свою позицію стосовно

застосування чинника, порівнюється із завданою довкіллю і

здоров`ю шкодою. Визначається розмір шкоди, прийнятний

допустимий ризик, те, чим людство нехтує, отримуючи користь

від того, що впроваджує.( Метод «Користь-шкода»)

На стікерах вони повинні лаконічно (письмово) аргументувати

свою відповідь, вибравши «Користь або шкода» певного

чинника впливу на здоров`я. (Додаток 13)
2.6. Ознайомте клас із видами забруднень навколишнього

середовища. ( Метод «Ажурна пилка») (Додаток 14).

Завдання для «домашніх» груп.

1 група: Забруднення атмосфери, його негативний вплив на
живі організми та здоров’я людей.
2 група: Забруднення гідросфери, його негативний вплив на
живі організми та здоров’я людей.
3 група: Забруднення літосфери, його негативний вплив на
живі організми та здоров’я людей.

2.7.Озвучте учням слова Гаруна Тазієва «Природа, в якій
вам, молодим, доведеться жити, забруднюється, піддається руйнуванню, знищується. Чи багатьом із вас пощастило бачити прозору річкову воду, чистий пісок, насолоджуватися тишею без ревіння моторів, дихати чистим повітрям без домішок бензину, мазуту, пестицидів? Ваше майбутнє може стати жахливим, якщо не почати негайно лікувати цю проказу. Настав наш час діяти» та проведіть «Мозковий штурм». На основі думок учнів, зробіть висновки.
2.8. Повідомте учням, що сьогодні настав час діяти, тому що найголовнішою проблемою людства є проблема виживання, яка стосується кожної людини, кожної живої істоти. Ніякі блага цивілізації не замінять чистоти повітря і води, вільних від шкідливих домішок. Як же нам повернути колишню чистоту і красу природи? Як примножити її багатства? Які екологічні проблеми міст України вам відомі? ( метод « Метаплан») (Додаток 18)
2.9. Поясніть учням, що транспорт негативно впливає на довкілля та здоров’я людей. Розвиток торгових зв’язків між країнами Центральної і Східної Європи підвищив попит на вантажні та пасажирські перевезення. За прогнозами автомо- більні перевезення останнім часом збільшаться у чотири ра- зи, а залізничні – втричі.
2.10. Роздайте учням інформаційний матеріал: уривок з

твору А.де Сент- Екзюпері «Маленький принц». Запропонуй-

те учням порівняти спостереження маленького принца з

сьогоденням.

Які екологічні та етичні питання висвітлюються у цьому тво-

рі? (Метод мозковий штурм) (Додаток 19).

2.11. Запропонуйте учням з’ясувати передумови виникнення деяких видів захворювань у міських жителів. (метод «Творча лабораторія») (Додаток 20).
2.12. Роздайте кожній групі картки з описом дилеми для обговорення в середині групи протягом 3 – 5 хвилин . Кожна

група надає свій варіант відповіді та аргументує свою позицію.
(Метод екологічна гра «Дилема»). (Додаток 21 - 22)
2.13. Поясніть учням, що багато речей, що оточують нас у побуті, в школі виготовлено з пластмаси або з використанням пластикових деталей. Популярність пластмас пояснюється багатьма цінними якостями: вони легкі, досить міцні, їх виготовлення обходиться не так вже й дорого, а найголовніше можна виготовити пластмасу з бажаними властивостями. Саме тому пластмаси стають все популярнішими. Середня європейська сім'я з чотирьох осіб викидає за рік близько 40 кг пластиків. Пластмаси шкідливі для природи. Вони надто довго розкладаються у природі кілька сотень років. Вони перешкоджають газообміну у грунті та воді. В Україні існує чимало підприємств, що переробляють поліетиленову плівку, інші пластмаси. Напри-

клад, товариство «Промекополімер» (м. Харків). Акціонерне

«Промзв'язок» (м.Харків), переробляючи пластикові відходи,

виробляє труби, плівку. Запропонуйте учням розглянути питання побутового використання пластмас (Метод спроб і помилок») (Додаток 23).

3. Підсумкова частина

3.1. Підведіть підсумки уроку. (Метод «П’ять речень»)

Запитайте учнів, де в житті знадобляться здобуті знання.

3.2. Запропонуйте учням провести самооцінювання набутих знань та оцінити роботу груп, активність однокласників на уроці (Додаток 23).
3.3. Домашнє завдання: опрацювати текст підручника

(§ 41), виконати практичне завдання (Додаток 24).
3.4. Подякуйте учням за урок, називаючи конкретні якості, за які ви вдячні (наприклад: активність, підприємливість, ініціативність тощо).
Додаток 1

Актуалізація опорних знань

Учасникам груп необхідно за відведений час (10 хв.) виконати запропоновані завдання (максимальна кількість балів – 3):

Метод «Акваріум»

Це одна з форм кооперативного навчання в групах. Одна з груп (у нашому випадку це учні, які готувалися до дискусії за випереджальним завданням сідає в центр класу на певній відстані від решти: учнів. Потім протягом 5-10 хв. вони ведуть дискусію. Учні, що сидять навколо, лише слухають та занотовують тези для відповіді на поставлені вчителем запитання.

Після цього відбувається обговорення, учні-слухачі висловлюють свої думки. Обов'язково вчитель повинен підбити підсумки й прокоментувати роботу в «акваріумі» та відповіді інших учнів.

Орієнтовний зміст виступів учнів дискусійної групи

1. «За урбанізацію»

 • Якби життя в місті було поганим, то люди не жили б там. Адже місто — це основний засіб організації суспільних і виробничих відносин. У місті значно простіше знайти роботу, реалізувати свої здібності, досягти матеріального достатку.

 • Людина в місті має більше можливостей для спілкування. До того ж місто є осередком культури й мистецтва. Тут є театри, кінозали, музеї, можна милуватися витворами архітектури.

 • Тільки в місті людина може отримати освіту. Адже місто є осередком освіти й науки.

 • Звичайно, що екологічна ситуація в містах гірша, ніж у се- лі, більше люди й хворіють. Але, з іншого боку, можливість профілактики, якість медичного обслуговування в місті значно кращі; екологічні ж проблеми можна розв'язувати, створюючи парки , рекреаційні зони.

 • А чи можна порівняти умови життя, його комфортність у селі та місті? Звичайно, наявність у місті комунікацій, ін- фраструктури, торгівля, побутового обслуговування робить міський спосіб життя привабливішим.

 • Міста стали концентрацією наукової думки, культури, мистецтва. Місто є засобом організації суспільних і ви- робничих відносин .

2. «Проти урбанізації»

 • Масовий приплив людей до міст призводить до зростання кількості безробітних, що збільшує кількість жебраків, не- достатній рівень матеріального забезпечення багатьох сі- мей.

 • Жителі міста занадто багато спілкуються один з одним, це негативно впливає на психіку. Можливість спілкування з природою, що заспокоює, знижена. До того ж психологи й лікарі твердять, що обмеженість будівлями поля зору, сіра гама кольорів негативно впливають на психіку й настрій.

 • У містах підвищена епідемічна загроза в результаті кон- центрації великих людських мас на малих територіях, під- вищена інтенсивність стресових навантажень, спостері- гається гіподинамія внаслідок міського способу життя .

 • Міста негативно впливають на навколишнє середовище — забруднюється повітря, ґрунти, води. А це впливає на здо- ров'я людини. Недарма така хвороба, як рак легенів, у міс- тах реєструється вдвічі-втричі частіше, ніж у селах. До то- го ж міста займають землі, їх розростання призводить до знищення лісів та екосистем у цілому.

 • Гостро проявляються в місті і соціальні проблеми – погіршення умов життя, зношений житловий фонд, не вистачає житла, знижується якість життя.

 • Транспортні проблеми

 • Міста є осередком скупчення злочинності.

 • Широко відоме явище акселерації , характерне насамперед для міських жителів. В регіонах підвищеного забруднення атмосфери міста спостерігається зниження фізичного розвитку дітей.

Додаток 2

Метод «Дидактична гра»

1.Гра відбувається у малих групах (орієнтовно – по 5 чоловік, бажано по дві групи на одне питання).

2.Гра проходить у два етапи.

3.Учасники гри отримують: планшетку, де визначені три поля: перше – місця для найважливіших критеріїв (причому під час гри вони розташовуються у певній ієрархічній послідовності, від 1 до 5); друге – для менш важливих критеріїв (тут ієрархія не визначається); третє – для тих, які, на думку команди, є не важливими, порівняно з попередніми.

4. Набір карток із записаними на них критеріями.

За бажанням кожен гравець може додати один власний критерій, скориставшись чистою карткою (тоді теза записується від руки).

Одна особа з команди роздає картки таким чином, аби сторінка з записом була повернута вниз. Учасники повинні тримати картки так, щоб ніхто, в тому числі вони, не могли побачити, що на них написано до моменту оголошення змісту картки.

Перший учасник гри розкриває свою картку і голосно читає критерій. Після чого кладе на місце, яке обере сам. Необхідно, аби відкритий критерій добре бачили всі гравці. Після чого учасники гри по черзі розкривають свої картки (але – по одній), голосно їх читають і кладуть на місця, які самі виберуть.

Якщо на певному етапі хтось із учасників забажає покласти свою картку на місце, що вже зайняте, то починається дискусія. Адже він повинен провести переговори з власником попередньої картки щодо того, який критерій значніший і чому. Дискусія повинна спиратися на виважені аргументи, а не на силу переконань. Якщо двоє не можуть прийти до згоди, то рішення ухвалює команда більшістю голосів.

Додаток 3

Метод «Дивуй»

 • Найбільшим за населенням в Україні є м. Київ, в якому мешкає 2, 6 млн. чол..

 • Найбільше за територією місто – Дніпропетровськ, площа якого становить 309, 7 тис. га. На цій території могли б розміститися майже 4 таких міста як Київ.

 • Найбільш високогірним містом є Рахів, його висота над рівнем моря 820 м.

 • Найбільша кількість імен одного міста. На цей рекорд претендує місто – Дніпропетровськ, заснований в 1776 р. як Катеринослав, потім мав назву Новоросійськ, Січослав, нині Дніпропетровськ.

Додаток 4
Метод «Килим ідей»

Проблемне питання :

• Які заходи ви могли б запропонувати , щоб урегулювати урбанізацію ? (Відповіді учнів.)

Таким чином , необхідними є:

 • науково та економічно обґрунтований підхід держави через систему заходів до розселення людей територією держави;

 • Поступова стабілізація зростання міст, збільшення площ «зелених зон» міста ( створення парків, бульварів, СЗЗ, зелених насаджень вздовж доріг, створення зелених куточків );

 • використання досягнень сучасної науки й техніки (наприклад, зв'язку через Інтернет) для розв'язання транспортних та промислових проблем ;

 • розвиток інфраструктури, підвищення комфортності життя в сільській місцевості.

розв’язати проблему забруднення міст автотранспортом можна так :

 • упровадження беззупинкової системи руху на перехрестях, переходу на нові екологічно чисті двигуни, пальне, на систему максимального використання метро та наземного електротранспорту, створення шумозахисних бар’єрів .

 • Тобто потрібно поступово позбутися впливу антропогенних чинників, що негативно впливають на навколишнє середовище та організм людини.

 • Будівництво підприємств в малих і середніх містах.»Додаток 5

«ПРОТИ»

 • міські жителі потерпають від перевищення санітар- них норм шуму.

 • Особливу проблему становлять міські відходи. Загальна кількість відходів у світі становить більше 300 млн. т. Кожний житель міст щороку видає більше 400 кг відходів. У їх структурі переважає папір і картон – 41%, сміття – майже 18%, метали – майже 9%, скло – 8%, харчові відходи – майже 8%.

 • Через велику щільність населення і постійну конкуренцію на біржі праці, життя міського населення більш насичене стресами

 • Вищий рівень забруднення природного середовища зумовлює специфічні патології

 • Соціальні хвороби: невирішене житлове питання, наркоманія, злочинність, більше випадків самогуб- ства, замкненість і відчуженість особистості


«ЗА»

 • Сучасне місто забезпечує більшості людей, які в ньому проживають, широкі і різноманітні умови працевлаш- тування.

 • В місті розвинена система постачання і торгівлі, забез-

печується належний рівень медичного обслуговуван-

ня.

 • Житловий фонд міста характеризується високим рівнем благоустрою. У містах розвинена мережа міського транспорту. Багатофункціональна система побутового обслуговування полегшує жителям міста вирішення багатьох повсякденних проблем.

 • Заклади культури забезпечують міським жителям культурний відпочинок, задовольняють естетичні і пізнавальні потреби. Місто дає можливість займатись спортом, творчістю та іншими формами самовираження особистості.

 • Більший вибір товарів і послуг

 • Можливість отримати гарну освіту і реалізувати себе професійно

 • Доступ до культурних цінностей та інформаційних ресурсів

 • Вищий рівень професійної спеціалізації

 • Більша можливість брати участь в політичному житті

 • Можливість відпочивати в спеціально обладнаних місцях – садах, парках ,спортивних комплексах

Таким чином, широкі можливості для навчання і праці, кращі умови існування, комфортність житла, наявність вільного часу і можливість використовувати його не лише для відпочинку, а й для підвищення інтелектуального рівня, роблять життя в місті більш привабливим, ніж в сільській місцевості. Це зумовлює ріст чисельності міського населення.


Додаток 6

Динамічна пауза «Хто швидше».

Ви бачите, що одній людині важко було знайти рішення, щось зробити. Завжди краще, якщо поряд є надійне плече товариша. А зараз, спробуйте попрацювати всією командою. Побудуйте, використовуючи всіх учасників: квадрат, трикутник, коло, овал, букви П,Л,Т, об’єднайтесь по 2, 3, 4, 5. Прошу знайти зайняте місце за столами.

Додаток 7
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту...
Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом мон молодь спорту України від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні...

Вибір професії це друге народження людини. Від того, наскільки влучно...
Вивчаємо довідники, намагаємось все врахувати, дізнатися якомога більше про майбутню професію…Хтось хоче знайти роботу,яка дала б...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка