Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота

Курсова робота

Сторінка1/3
  1   2   3

Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

Інноваційні технології

в системі роботи

вчителів початкових класів

Курсова робота


Роботу підготувала

Ошега Зоя Семенівна

методист РМК відділу освіти

Петрівської районної

державної адміністрації

Кіровоград

2010
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 .

СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ 2

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ - ОДНА ІЗ ФОРМ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 3

ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2.

ДОДАТОК3

ДОДАТОК 4


ВСТУП

Учитель мусить бути творцем.

А якщо його праця - лише ремесло,

тоді немає в світі тяжчого ремесла.

А.Дістервег

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа, під впливом науково-технічного прогресу та інформаційного буму, вже досить таки тривалий час перебувають у стані неперервного організаційного реформування та переосмислення усталених психолого-педагогічних цінностей. Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься на інформаційних технологіях, ще тільки починає усвідомлюватися освітою.

Упродовж останнього десятиріччя в суспільстві все більше проявляється невдоволення результатами системи шкільної освіти, що, у свою чергу, зумовлює потребу її реформування. Для вирішення цього питання важливо розробити стратегічні напрями розвитку загальної середньої освіти на перспективу. Головною є проблема визначення пріоритетів освіти та її реформування.

Мета сучасної школи полягає передусім у тому, щоб виховувати дитину, яка вміє самостійно та творчо працювати і жити. Цього досягти значно складніше, ніж навчити читати, писати та лічити, розв'язувати задачі, доводити теореми, запам'ятовувати сюжети творів, дати історичних подій тощо.

Ще донедавна вчені та педагоги-практики, надаючи важливого значення початковій освіті школяра на рівні початкової школи, підкреслювали, що саме початкова освіта, її зміст є фундаментом для здобуття знань в основній і старшій школі. І це, на перший погляд, саме так. Але якщо брати до уваги особливості фізичного, психологічного, розумового розвитку дитини в дошкільному віці, то ніхто не стане сперечатися, що основні знання, вміння, практичні навички до життя в навколишньому світі дитина здобуває саме у віці від народження до 6—7 років, а впродовж усього життя поповнює їх лише на 20—30 %.

Саме тому, на мій погляд, слід сконцентрувати зусилля батьків і педагогів, сім'ї та школи на розвитку дитини в дошкільному і молодшому шкільному віці.

І саме тому спільна робота педагогів початкової школи і дошкільного навчального закладу щодо забезпечення наступності у змісті, формах і методах роботи з дітьми від 3 до 10 років стає особливо актуальною.

Але для того, щоб забезпечити головний стратегічний напрям розвитку системи освіти, що лежить в площині розв'язання проблеми розвитку особистості дитини, на мою думку, слід переходити до технологізації навчально-виховного процесу в початковій школі.

В умовах парадигми освіти вчитель-початкових класів має виступити в ролі організатора всіх видів діяльності дошкільника та учня як компетентний консультант і помічник. Професійні вміння вчителя повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь дітей, а на діагностику розвитку школяра, оволодіння ним змісту навчання. Це значно складніше, ніж традиційне «знай, умій, роби, як я».

Педагогіка — це не тільки наука, і не лише мистецтво. Це насамперед прикладна дисципліна і, як усі прикладні дисципліни, вона не може не бути технологічною.

Ось чому всі вчителі початкових класів, які творчо працюють, вбачають наступність в роботі дошкільної ланки і освіти І ступеня школи як фундамент майбутнього розвитку школяра в основній і старшій школі, а головним методом реалізації цієї проблеми вважають саме підвищення ефективності інноваційних педагогічних технологій, що в майбутньому має забезпечити поступовий перехід у педагогічній практиці від стратегії формування, тобто педагогічного втручання ззовні у внутрішній світ дитини, нав'язування "їй вироблених суспільством способів діяльності, оцінок, до стратегії розвитку особистого потенціалу учня, його само активізація, самореалізація.

В умовах становлення української державності, соціально-економічних реформ, переходу суспільства до ринкових відносин підвищується попит учнівської молоді на додаткові освітні послуги, який можна задовольнити, використовуючи соціально-педагогічні можливості шкільної, позашкільної освіти та виховання.

Навчання й виховання має забезпечувати потреби особистості у творчій самореалізації, здобутті додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, Інтелектуальний розвиток, підготовку дітей до активної професійної діяльності.

Головними принципами діяльності початкової освіти є:

  • безперервність розвитку особистості;

  • вдосконалення шляхів реалізації творчого потенціалу дітей та підлітків;

  • набуття ними допрофесійної підготовки;

  • виховання здорової, творчої, компетентної особистості носія національних цінностей, загальнолюдських, наукових і філософських надбань—яка живе в гармонії з природою і сама з собою.

Під інноваційним підходом розуміємо систему освітньо-виховних організаційно-педагогічних, методичних та матеріально-технічних компонентів, які створюють умови для максимального розвитку і розкриття творчого потенціалу особистості вихованця.

Сутність інноваційної діяльності в початковій освіті і вихованні — врахування двох однаково важливих частин педагогічного процесу: суб'єктивного боку психічних станів, переживань, формування творчих і моральних якостей особистості, її професійного самовизначення та об'єктивного.

Головна методологічна позиція педагога навчального закладу в тому, що дитина (вихованець) розвивається як індивідуальність.

Інноваційна діяльність — це найвищий рівень творчості, вираження пошуку • винахідництва, перехід до яких обумовлений динамічністю суспільства.

В основі інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу ступеня лежить вивчення потреб і запитів вихованців у контексті сьогоднішніх реалій дня, усвідомлення участі педагогів у вирішенні проблем їх соціального захисту, впровадження внутрішніх інновацій, а також — нормативно-правового інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, введення практику нових педагогічних технологій, оновлення системи управління і контролю.

Розвиток особистості — це не перетворення дитини на дорослого, а різний спосіб життя у кожний віковий період. Головне — любити дитину, бачити у ній перш за все позитивне. Розвиткові її здібностей сприятиме використання методів «Я! — концепція» (постановка реальної мети: можу, хочу, треба).

Модифікація змісту діяльності педагогічного колективу початкової школи здійснюється через:

розробку принципово нових підходів до навчання, виховання та розвитку учнів;

модернізацію методів і засобів навчально-виховного процесу;

реалізацію принципів педагогіки співпраці, пошук шляхів для створенні» творчої атмосфери;

оволодіння формами й методами організаційно-управлінського аспекту навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості вихованця;

здійснення постійного самоаналізу професійної діяльності.

Зміст навчально-виховної роботи, інноваційної діяльності полягає втому, що методика викладання та знання педагога, який передає не тільки майстерність, а й свою культуру і світогляд учням, становить систему професійної роботи

Сьогодні пропонується широкий спектр стратегій, методик, технологій, але не всі вони адаптовані до умов масової школи або можуть функціонувати лише в авторському виконанні. Немає сумнівів: вчитель повинен глибоко усвідомлювати свою систему роботи, особисто сформувати концептуальне бачення педагогічної системи, в яку буде включатись учень; ефективно переробляти інформацію, а методист надавати кваліфіковану допомогу

Усе вищесказане зумовило вибір теми роботи – інноваційні технології в системі роботи вчителів початкових класів

Об'єктом дослідження є процес педагогічної діяльності вчителів початкових класів, який спрямований на формування творчої компетентної особистості.

Предмет дослідження інноваційні технології в системі роботи вчителя початкових класів.

Мета дослідження теоретичне обґрунтування сутності інноваційних технологій навчання та їх впровадження в навчально-виховний процес.

Об'єкт, предмет та мета дослідження обумовили такі завдання:

  1. Аналіз науково-методичної літератури по даному питанню.

  2. Наукове обґрунтування сутності інноваційних технологій.

  1. Розглянути методику впровадження інтерактивних, проектних форм і методів унавчально-виховний процес.

В ході дослідження були використані такі методи: теоретичні, загальнонаукові, емпіричні (спостереження, порівняння), аналіз і синтез


РОЗДІЛ 1

СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Сучасні вимоги суспільства і держави до школи передбачають нові підходи до практики навчання і виховання. Це може бути забезпечено принципово новим ставленням до навчально-виховної роботи всіх педагогів. У зв'язку з цим будую свою діяльність згідно з основними державними документами про освіту, працюючи над їх реалізацією.

Зміст роботи передбачає:

  • реалізацію державної політики в галузі навчання та виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

  • створення умов для виконання гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

- аналіз стану освіти вчителів початкових класів в районі, прогнозування його результатів;

- розробку та забезпечення методичних рекомендацій для початкової освіти;

  • організацію науково –методичного забезпечення вчителів , підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-впровадження інноваційних технологій з в сучасних умовах розвитку школи;

стимулювання творчості педагогічних колективів, окремих педагогів,

створення організаційних науково-методичних і матеріальних умов для їх професійного зростання;

- проведення атестації загальноосвітніх навчальних закладів;

Результативність методичної роботи , весь комплекс заходів сприяє забезпеченню особистісно зорієнтованого спрямування навчально-виховного процесу, створенню умов для збереження духовного, фізичного, психічного здоров'я підростаючого покоління. Час вимагає глибокого осмислення педагогічної діяльності, пошуку шляхів розвитку педагогічної творчості, яка межує з майстерністю. Виділяючи особливу роль і значення особи вчителя у реформуванні освітянської галузі, ми як методисти , спрямували свою діяльність на підвищення ефективності науково-методичної роботи, оновлення та істотне підвищення рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності і творчого освоєння педагогічних нововведень.

Відомо, що творчість - це здатність дивуватися та пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях та схильність до глибокого самоусвідомлення власного досвіду. Педагогічні колективи ведуть цілеспрямовану роботу з реалізації основних напрямів державної освітньої політики, піднесенню кількісних і якісних показників освітнього простору, зростанню престижу освітньої галузі в соціально-економічному розвитку

району, підвищенню професійної майстерності, розвитку творчості педагогів, створенню умов для становлення особистості молодого педагога.

Я, як методист глибоко розумію, що особливої уваги вимагає сільська школа, впевнена, що її розвиток неможливий без введення в її життя інновацій, які спонукають всіх учасників педагогічного процесу переосмислити власний досвід, проаналізувати реалії й спрямувати свою діяльність у напрямі перспективних дій щодо підвищення ефективності виховання - головного завдання, над реалізацією якого працюють у першу чергу методисти відділу освіти та керівники закладів Тому на першому плані формування керівника-дослідника, учителя-новатора, який вміє вести дослідницький пошук, спрямовувати зусилля на вироблення нової філософії навчання і виховання.

Дослідження свідчать, що науково-теоретична, методична підготовка

педагогічних кадрів - процес складний, багатогранний і динамічний. Вона потребує гнучкості, мобільності, оперативності в реагуванні на вимоги часу, модифікації змісту, узгодженості в роботі, яка повинна вестись на трьох рівнях: в області, районі, школі. Це вимагає створення ефективної системи перепідготовки керівників шкіл, їх заступників, класних керівників, учителів - предметників, пошуку шляхів зростання педагогічної майстерності, підвищення якості навчально-виховного процесу.

Внесено суттєві зміни в організацію і зміст методичної роботи. Я, як методист, будую свою роботу в режимі розвитку, розробки та опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями навчання, виховання, розвитку дітей; здійснення навчально-виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтування на розвиток особистості з глибоко усвідомленою громадянською і соціальною позицією, здатної до постійного оновлення знань та швидкої адаптації до змін у соціокультурній сфері, організації праці в умовах ринкової економіки.

Певним прискорювачем процесу модернізації методичної роботи педагогічних працівників стала робота над підвищенням наукового рівня, а також впровадження нових форм і методів у підходах до викладання та навчання

Звичайно, не можна досягти ефективності в роботі з педагогічними кадрами без реалізації принципів наступності і системності. Здійснюючи науково-методичне керівництво цим процесом, виходжу із завданнями , які стоять перед освітньою галуззю на сучасному етапі, його аналізу, а також підготовленості педагогів; враховую участь вчителів початкових класів в різних формах навчання, які проводяться на рівні району, області.

Щороку в травні-червні уточнюється структура, зміст роботи вчителів початкових класів , його місце і роль у системі підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів

З цією метою:

а) аналізується ефективність діяльності вчителів;

б) визначається система і зміст тих знань, умінь і навичок, які повинні мати вчителі для забезпечення достатнього рівня навчальної діяльності;

в) визначається оптимальна структура і зміст методичної роботи вчителів початкових класів на рівні району;(додаток 1)

г) відстежується результативність роботи педагогів на діагностичній основі;(додаток 2)

д) відбувається обмін досвідом вчителів початкових класів

є)організовуються заходи щодо підготовки педагогів до запровадження та здійснення інноваційної діяльності.

Крім того, особливого значення надається аналізу роботи методичних формувань вчителів початкових класів за минулий рік (додаток 3) і визначенню завдань на наступний із врахуванням характерних особливостей року; підвищенню науково-теоретичного і методичного рівня вчителів початкових класів ; організації методичної роботи; вивченню, узагальненню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду; вивченню стану навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості; пропаганді педагогічних знань.

На основі діагностичних анкет та аналізу роботи на навчальний рік розробляється система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зміст, методи і форми методичної роботи і самоосвіти учителів в умовах району. При плануванні методичної роботи враховуємо всі аспекти та напрямки роботи із учителями

Щороку у серпні на секційному засіданні РМО учителі початкових класів ознайомлюються з річним планом роботи та його додатками, планом курсової перепідготовки та узагальненим передовим педагогічним досвідом, положеннями про огляди-конкурси, які планується провести, тематикою і термінами роботи семінарів-практикумів, нормативними документами.

(Додаток 4. Засідання РМО серпень)

Учителі швидко адаптуються в світі науки й інформації. Беруть активну участь у роботі майстер –класів , творчої групи, шкіл ППД, УМ, вони - учасники обласних, районних педагогічних науково-практичних конференцій,семінарів , педагогічних читань творчих поїздок з обміну досвідом як в районі так і за її межами, конкурсів "Учитель року".

Останні роки характеризуються широким розмахом педагогічної творчості у розробці нових форм і методів навчання та виховання, пошуком інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу. Сучасний підхід до передового досвіду і його використання в масовій практиці передбачає вміння вірно управляти самим процесом його розвитку: всебічно і об'єктивно вивчати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу, стан знань, умінь, навичок учнів, встановлювати причини, які породжують недоліки у викладанні і вихованні, виявляти проблеми, від вірного вирішення яких у першу чергу залежить рівень знань, умінь, навичок учнів, рівень їх вихованості.

Зважаючи на це, при розробці плану вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду я пропоную , який конкретно досвід необхідно вивчати, коли і як будуть оформлені матеріали.

Вивчення і узагальнення досвіду роботи планується за двома напрямами:

а) вивчення досвіду окремих вчителів, класних керівників, директорів шкіл;

б) вивчення колективного досвіду (шкіл, методичних об'єднань) з актуальних питань навчання і виховання.

Під час вивчення і узагальнення досвіду роботи звертаю увагу на рішення методичної і педагогічної рад школи щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи учителів з конкретної проблеми; виробничу характеристику учителів; науково-методичний аналіз уроків і позаурочних виховних справ (рішень знань, умінь, навичок, вихованість учнів, активність); матеріали про виступи учителя з доповідями на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах, педагогічних читаннях за останні 2-3 роки; матеріали, які висвітлюють систему роботи учителя з удосконалення методики викладання предмета, організації факультативів; плани уроків, зразки учнівських робіт, плани-конспекти проведених колективних творчих справ та ін.

Аналізуючи систему методичної роботи в районі, можна зробити висновок, що вона сприяє: постійному переведенню соціально-педагогічної системи загальноосвітніх навчальних закладів у якісно новий стан, забезпеченню її поступу від "закритої" до "відкритої" системи: формуванню інноваційної культури кожного педагога, педагогічних колективів, керівників шкіл та їх заступників, всіх працівників освіти району; постійній підтримці педагогів-новаторів, експериментальних навчальних закладів: створенню умов для здійснення дослідно-експериментальної роботи; забезпеченню участі кожної школи у реалізації інноваційних освітньо-виховних проектів: стимулювання свободи вибору діяльності кожної школи, варіативності змісту, форм, методів; здійсненню особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу в сучасній школі.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота з психології
Розділ І. Дослідження теоретико-методологічних основ формування функцій сім’ї у юнацькому віці

Курсова робота
Праця літератора, журналіста, а особливо політичного журналіста стала частиною загальнодержавної справи. Варто згадати, як після...

«Використання інтерактивн их технологій на уроках української мови»
Стукан Г. В. Використання інтерактивних технологій на уроках української мови: Курсова робота. – Донецьк Донецький обліппо, 2012....

Тема. Як досягти успіху
Методи та прийоми: бесіда, евристичне спостереження, словникова робота, робота в малих групах, мозкова атака, технологія «Мікрофон»,...

Контрольна робота
Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на панщинній праці, – це: а фільварок; б панщина; в вотчина; г громада

Передмова
України. Ключ до вирішення цих та інших проблем сучасного виховання — позакласна робота з учнями

Мета: виявлення та постановка на облік дітей груп ризику; виявлення...
Мета: виявлення та постановка на облік дітей груп ризику; виявлення причин суїцидальних думок у дітей; корекційна робота по усуненню...

Демшевська Лариса Володимирівна
Робота рпд щодо формування громадянсько-патріотичних цінностей особистості засобами патріотичного виховання

Формування та реалізація у трансформаційному суспільстві
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти І науки України

Як проблема семіотичної естетики
Робота виконана на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка