Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу»

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу»ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

_________№_______
Звіт

про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу»

на базі комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю»

Дніпропетровської міської ради за 2014- 2015 навчальний рік
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 №557 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу».

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи основними завданнями ІІ (концептуально-діагностичного) етапу визначено:

розробка концепції формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному навчальному закладі;

розробка структурно-функціональної моделі психолого-педагогічного супроводження формування гармонійно досконалої особистості учня в системі загальноосвітнього навчального закладу;

моніторингове дослідження проблеми на різних її рівнях (організаційному, змістовому, оперативному, суб’єктному);

вивчення на основі розробленого критеріального апарату рівня ефективності створення психолого-педагогічних умов формування гармонійно досконалої особистості учня;

аналіз змісту навчальних програм, структури навчального закладу, ефективності його діяльності, що забезпечують впровадження здоров’язбережувальних технологій; форм організації навчально-виховного процесу; позитивних та негативних тенденцій, труднощів в організаційно-педагогічній діяльності вчителів; рівня науково-методичного забезпечення у реалізації єдності фізичного, духовного, соціального, інтелектуального розвитку дитини;

аналіз педагогічної документації в аспекті націленості навчально-виховного процесу на формування гармонійно досконалої особистості дитини;

створення банку здоров’язбережувальних технологій;

проведення наукових конференцій, проблемно-цільових семінарів, тренінгів вчителів з питань психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості в системі життєдіяльності навчального закладу;

вдосконалення системи співпраці учень-вчитель-батьки, залучаючи батьків до загальношкільних і позакласних заходів.

Для вирішення поставлених завдань розроблено та узгоджено плани та програми спільної діяльності суб’єктів дослідно-експериментальної роботи.

Протягом звітного періоду педагогічним колективом розроблено Концепцію, яка спрямована на створення психолого-педагогічних умов формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу як інноваційно-педагогічного підходу в роботі з дітьми та ефективнї співпраці суб’єктів навчально-виховного та освітньо-культурного процесу на основі гармонізації стосунків між ними.

Методологічною основою Концепції є об’єктивний закономірний зв'язок між побудовою навчання та ходом загального розвитку учнів, системний, компетентнісний, особистісно орієнтований, середовищний і міжсекторний наукові підходи до розвитку особистості, психологічна концепція розвитку особистості.

Протягом звітного періоду педагогічний колектив школи продовжував вивчати праці науковців І. Д. Беха., Н.Б. Гонтаровської, С.Л. Рубінштейна, Л.С. Виготського, Ш. Амонашвілі, В. О. Моляко, практично впроваджуючи теоретико-концептуальні засади щодо формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі навчального закладу.

Протягом даного етапу внесено доповнення до Програми розвитку школи та інших нормативних документів, а також: створені оптимальні умови, які сприяють формуванню гармонійно досконалої особистості щодо задоволення потреб у розвитку соціальної активності, засвоєнні нових соціальних ролей; створення ситуацій вибору, які стимулюють пізнавальний інтерес, відчуття відповідальності та власної гідності; навчання вмінню керувати власними емоціями та протистояти стресам; включення в діяльність, що вимагає творчого підходу, гнучких нестандартних рішень, тобто вміння швидко та адекватно реагувати в нестандартних ситуаціях; становлення основних складових позитивної Я-концепції особистості учня: когнітивної, емоційно-оціночної та поведінкової, які утверджують цінність людини, її гідність, вміння набувати досвід, спрямованість на позитивне сприйняття реальності та її активне перетворення.

Розроблено структурно-функціональну модель психолого-педагогічного супроводження формування гармонійно досконалої особистості учня в системі загальноосвітнього навчального закладу, яка базується на системі цінностей (комплексі ціннісних ставлень). Вона включає освітній, виховний, навчальний компоненти; формування високоморальної особистості з орієнтацією на загальнолюдські цінності шляхом морального, розумового, естетичного фізичного і трудового навчання. Основними вимогами у системі формування гармонійно досконалої особистості є: відкритість до нового досвіду, внутрішня свобода та відповідальність, розвиток емоційного інтелекту, адекватної самооцінки, рефлективність, спонтанність, позитивне мислення.

Результатом впровадження даної моделі є «…людина, яка перебуває в єдності зі світом, людьми і сама з собою. Структура особистості набуває гармонійності не у зв’язку з розвитком усіх її рис, а внаслідок максимального вдосконалення тих здібностей, які утворюють домінантну спрямованість, роблять змістовними її життя і діяльність» (за визначенням І. Д. Беха).

Для створення психолого-педагогічного супроводу формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі навчального закладу психологом школи проведено психодіагностичне дослідження в двох напрямах (за комп’ютерним діагностично-проектувальним комплексом «Універсал» - автор В. О. Киричук):

дослідження особистісного потенціалу учнів, яке включає діагностику: емоційної і мотиваційної сфер; соціально-комунікативну активність і ціннісні пріоритети; вивчення творчих здібностей учнів;

дослідження рівня ефективності створення психолого-педагогічних умов формування здорової особистості учня шляхом: вивчення психологічного комфорту у колективах; діагностику особистісних якостей вчителів і здатності до ефективної роботи у команді; вивчення готовності вчителів до формування здоров’язбережувального середовища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі; анкетування батьків на предмет ставлення до виховання дитини і взаємовідносин батьків із дітьми; вивчення рівня обізнаності і ціннісного ставлення підлітків до власного здоров’я, здорового способу життя, навколишнього світу, а також вивчення їх міжособистісних стосунків і взаємин у колективах.

За результатами дослідження особистісного потенціалу учнів можна зробити висновки:

емоційна і мотиваційна сфери учнів мають такі особливості: більшість учнів мають достатній рівень емоційного інтелекту, що підтверджують переважаючі показники середнього і високого рівня; емоційний фон рівний, показники у межах норми; узагальнені показники навчальної мотивації показали, що в учнів переважають мотиви досягнення успіху та комунікативні мотиви, що сприяють успішній самореалізації;

соціально-комунікативна активність і ціннісні пріоритети: учні орієнтуються на вимоги часу, обираючи ту діяльність, яка є пріоритетною у соціумі; цінують власне здоров’я, виховують в собі національно-патріотичні почуття, здатні до соціальної емпатії і рефлексії;

особистісний потенціал учнів показав, що психологічний, соціальний і творчий розвиток особистості учня має достатній рівень і стійкий характер.

За результатами дослідження творчих здібностей було оновлено банк даних обдарованих учнів, розроблено програму психолого-педагогічного супроводу і рекомендацій педагогам і батькам.

Моніторингові дослідження особистісного розвитку за програмою «Універсал» підтверджують, що усі сфери учня (фізична, психічна, соціальна, духовна) розвиваються рівноцінно.

За результатами дослідження рівня ефективності створення психолого-педагогічних умов формування здорової особистості учня визначено:

психологічний комфорт у колективах (здійснювалось за допомогою «Методики оцінки психологічного клімату в колективі» А. Ф. Фідлера): переважає дружба (88%), згода (65%), продуктивність (68%), підтримка (69%), успішність (76%). На жаль, значна частина учнів вважає, що у їх колективі має місце байдужість (58%) і холодність у стосунках (51%), виявлено невеликий відсоток учнів, що відчувають психологічний дискомфорт у колективі;

особливості професійних і особистісних якостей вчителів (за програмою комп’ютерно-діагностичного комплексу «Персонал», автор В. О. Киричук): педагогічний колектив має високий рівень самоусвідомлення і здатності до самоуправління, що дає можливість переходу до саморегулювання дій, вчинків, зміни життєвих позицій, а значить – до постійного саморозвитку особистості. Це і є тією необхідною умовою у систематичній роботі як з обдарованими дітьми, так і з дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги, і забезпечить продуктивну партнерську співпрацю учень-вчитель на якісно новому рівні особистісних відносин;

у готовності вчителів до формування здоров’язбережувального середовища виокремлено три компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний та практично-діяльнісний:

когнітивний компонент сформований на високому рівні у більшості вчителів школи;

емоційно-ціннісний компонент має переважна більшість вчителів – 89 %, у 11% вчителів даний компонент готовності сформований частково;

практично-діяльнісний компонент високий рівень сформованості у 64% вчителів, частково сформований у 36% вчителів.

Наявність вчителів, які ще не досягли високого рівня сформованості практично-діяльнісного компоненту готовності до формування здоров’язбережувального середовища, може свідчити про брак досвіду з цього питання у молодих спеціалістів. Вважаємо доцільним продовжити роботу у цьому напрямі, стимулюючи вчителів до діяльності з формування здоров’язбережувального середовища для учнів школи.

Високі показники знання основ збереження здоров’я та ціннісного ставлення до здоров’я молодших підлітків свідчать про готовність педагогічного колективу до роботи щодо формування здоров’язбережувального середовища у загальноосвітньому навчальному закладі.

Анкетування батьків на предмет ставлення до виховання та взаємовідносин із дітьми проводилось за допомогою методики «Ставлення батьків до дітей» (автори: А. Я. Варга, В. В. Століна) у ПДК «Універсал».

Результати оцінено за критеріями: прийняття, соціальна бажаність, симбіоз, авторитарна гіперсоціалізація, «маленький невдаха». Найменші показники за критерієм «симбіоз», це може вказувати на наявність у вихованні матеріальних мотивів, коли батьки дозволяють у вихованні взаємовигідні відносини на основі матеріальних цінностей, що може спричинити проблеми у майбутньому. Ситуація у класах в цілому позитивна, загальні показники батьківського ставлення на рівні вище середнього і на високому. Робота з батьками у даному напрямі запланована на наступний навчальний рік.

Вивчення рівня обізнаності і сформованості ціннісного ставлення молодших підлітків до власного здоров’я, здорового способу життя, навколишнього світу, а також вивчення їх міжособистісних стосунків і взаємин у колективах показав що ціннісне ставлення молодших підлітків до оточуючих людей, природи, навколишнього світу має достатньо високий рівень сформованості. Позитивно сприймаючи і пізнаючи світ, правильно оцінюючи себе в оточенні, а також власне здоров’я, вміючи налагоджувати міжособистісні стосунки, молодший підліток має всі переваги для успішної адаптації у соціумі, досягненні максимального успіху у житті.

Аналіз дослідження рівня ефективності створення психолого-педагогічних умов формування здорової особистості учня показав:

достатній рівень психологічного комфорт у колективах свідчить про дружню атмосферу у класних колективах, наявність емоційного спілкування, здатність налагоджувати ефективну співпрацю, що покращує адаптованість і самооцінку;

достатній рівень обізнаності і сформованості ціннісного ставлення молодших підлітків до власного здоров’я та здорового способу життя засвідчує прагнення розвиватися фізично, займатися спортом, зацікавленість учнів в оздоровленні, надійним підґрунтям чого є впровадження здоров’язбережувальних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;

високий професіоналізм педагогічного колективу, позитивна життєстверджувальна позиція, готовність до співпраці і взаємопідтримки свідчать про готовність до продуктивної партнерської співпрацю учень-вчитель на якісно новому рівні міжособистісних відносин;

позитивне сприйняття дитини у сім’ї, її соціальна бажаність, підтримка її творчих починань батьками доповнюють і гармонізують соціально-психологічний розвиток особистості дитини.

З метою реалізації завдань програми концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі проведено:

засідання педагогічних рад за темами: «Створення успішного освітнього середовища – запорука формування гармонійно-досконалої особистості» (05.11.2015), «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання» (14.01.2015), «Створення життєвого проекту саморозвитку – як долати труднощі та випробування» (08.04.2015);

наради при директорі з проблем: «Психологія спілкування та вплив емоційних станів на взаємовідносини та психологічний клімат в педагогічному колективі» (12.11.2014), «Активізація інноваційних технологій навчання на уроках фізкультури як основний механізм формування гармонійно досконалої особистості» (24.12.2014), «Батьківська твердиня – сутність сімейно-родинного виховання» (04.02.2015), «Управління вихованням особистості дитини та його психічний стан» (23.04.2015), «Шляхи реалізації потенціалу учнів» (13.05.2015);

педагогічні читання «Психолого-педагогічні умови становлення успішної особистості» (02.04.2015 р.);

науково-теоретична конференція «Психологічні аспекти моделювання освітнього простору школи» (17.12.2014);

засідання методичної ради: «Модель психолого-педагогічної взаємодії школи з батьківською громадськістю» (29.10.2014), «Гуманізація людини – це гармонія стосунків особистості зі своїм внутрішнім «Я» (26.11.2014), проведена методична гра щодо вироблення «Критерії психологічного комфорту людини в освітньому середовищі» (14.01.2015), підведено підсумки роботи над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», підсумки науково-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»  за темою «Еколого-економічна освіта учнів  як передумова  екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства», результативність впровадження проектів: «Фінансова грамотність», «Освіти для сталого розвитку в дії»; «Енергоефективні школи», «Олімпійська освіта і культура», звіти про роботу ПМК, служб школи, творчих груп за навчальний рік (21.05.2015).

Протягом етапу еколого-економічна служба школи працювала над формуванням почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, оволодіння науковими знаннями про взаємозв’язок людина – суспільство – природа, формування знань і умінь дослідницької діяльності, спрямованої на розвиток творчої і ділової активності при розв’язанні екологічних проблем, розуміння сучасних проблем навколишнього середовища й усвідомлення їхньої актуальності. На круглих столах, тренінгах, конференціях обговорювалися питання «Твій екологічний слід» (18.09.2014), «Подаруй землі життя» (11.02.2015), «Екологічний стан річки Дніпро» (01.04.2015).

Основними завданнями служби зміцнення здоров’я є формування усвідомленої потреби у гармонійному розвитку, вмінні спілкуватися, бажання вирішувати протиріччя конструктивно; набуття інформації про правила поведінки під час терористичних актів та якщо ви опинилися у заручниках; формування валеологічного світогляду учнів.

З метою створення умов для розвитку педагогічної творчості організована робота творчих груп вчителів: високої педагогічної майстерності, лабораторія актуальних проблем, пошуково-дослідницького товариства учнів.

Ефективно працювала творча група високої педмайстерності, головною метою діяльності якої є сприяння професійному зростанню вчителів, підвищенню їхньої педагогічної майстерності. На засіданнях розглядались питання: «Технологія і техніка аналізу уроку. Педагогічна техніка» (за А.І. Кузминським)» (09.10.2014), «Особистісні табу та активи вчителя-вихователя» (10.12.2014), «Домінанти психологічного супроводу особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу» (19.03.2015). Проведено анкетування вчителів «Активи вчителя-вихователя», «Вчитель у сучасному освітньому просторі».

Лабораторія актуальних проблем (спільні засідання членів методичної ради і пошуково-дослідницького товариства учнів) розв’язувала проблему впливу соціального оточення на формування гармонійно досконалої особистості учня. На засіданнях круглого столу обговорювались питання «Моє місце в класному колективі» (16.10.2014), «Роль батька в сім’ї» (18.09.2014) «Маски, які ми носимо» (25.11.2014), «Поговоримо разом» (12.02.2015), організовано перегляд документального фільму «Психологічні експерименти за участю школярів», обговорення фільму «Опудало» (16.04.2015).

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив школи поповнився 7 молодими вчителями. З метою організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки організована робота «Школи становлення вчителя» в рамках якої проведено засідання «Навчання – складне ремесло: як вирішувати проблеми з дисципліною?» (14.10.2014), тренінг «Упевненість у собі як показник компетентності вчителя» (16.02.2015), круглий стіл «Сучасний урок очима молодого вчителя» (15.05.2015), заключне засідання-свято «Педагогічні старти» (19.05.2015). Підготовлена збірка матеріалів роздумів молодих вчителів, спогадів і побажань наставників «Покликаний бути вчителем».

З метою створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів та обдарувань, завдяки їхній участі у науково-експериментальній, пошуково-дослідницькій роботі в різних галузях науки працює пошуково-дослідницьке товариство «Ерудит».

У навчальному закладі працює дитяча організація «Добрик-Всесвіт» мета якої - виховання дітей в дусі української національної ідеї, принципах християнської моралі; формування в учнів готовності зміцнювати незалежну Україну, дослідити моральний розвиток учня, розвиток природних здібностей дітей. Учні 1-4 класів є активними учасниками: виставки малюнків «Економно жити – себе і країну збагатити», «Первоцвіти», «Бережи планету», фотовиставки «В здоровому тілі – здоровий дух», «Добре роби – добре буде», конкурсів «Поштарик», «Веломанія», акцій «Бережи природні ресурси», «Годівничка», свята-посвята першокласників у бобренята.

Дитяча спілка «Екологічна Варта» формувала екологічну свідомість шляхом пропаганди знань про стан довкілля, підвищенню рівня екологічної освіти та культури та шляхом участі у природоохоронних конкурсах та акціях Ліги.

Протягом етапу педагогічний колектив навчального закладу брав участь у роботі:

науково-методологічного семінару «Виховання, навчання і розвиток обдарованої дитини: інноваційні підходи», в рамках шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіті - 2015» , виступ з теми «Система роботи з обдарованими учнями», (12-14 березня 2015р.);

науково-методологічного семінару «Інноваційні підходи у вирішенні проблеми цілісного розвитку особистості учня», в рамках шостого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті - 2014», виступ з теми «Формування патріотичної особистості як першооснова виховної роботи навчального закладу і громадських організацій», (21-23 жовтня 2014р.);

Міжнародного науково-практичного семінару «Методологія цілісного профілю розвиткового потенціалу особистості», тема виступу «Використання піску у роботі з обдарованими учнями», м.Київ, (13.08.2014р.);

Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі», виступ з теми «Досвід впровадження інтегрованого навчання в школі еколого-економічного профілю, школи культури здоров’я» (м. Полтава 24.04.2015р.);

УІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», виступ з теми «Вивчення особистісних і професійних якостей педагогів як важливої передумови для розвитку обдарованості учня» (м. Київ, 16-20 вересня 2014р.);

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегія інноваційного розвитку освітньої галузі», виступ з теми «Використання ресурсів інформаційно-освітнього простору для розвитку педагогічної творчості», ДОІППО, (15-16 жовтня 2014р.);

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», виступ з теми «Розвиток медіа творчості як напрям випереджаючої освіти» (ДОІППО 11.12.2014р.);

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку у системі інноваційно-освітньої діяльності», виступи з тем: «Гендерне виховання як один із чинників психологічного комфорту молодших підлітків», «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства», «Евроклубівський рух у системі випереджаючої освіти та впровадження громадянської освіти на засадах європейських демократичних цінностей», (ДОІППО 28.04.2015р.);

обласної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безперервної освіти вчителів природничо-математичного циклу дисциплін: досвід, інновації», виступ з теми «Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя» (ДОІППО 18.11.2014р.);

Проведено тренінг «Спілкування – це здорово!» (18.09.2014), круглий стіл «Тероризм – загроза людству?» (20.11.2014), диспут «Наркоманія – крок у безодню» (16.04.2015).

Протягом року проводилася робота щодо поширення досвіду роботи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях:

науково-методичний посібник /Випуск 4/ За наук. ред. доктора пед. наук Н.Б. Гонтаровської. – Дніпропетровськ: «Інноваційні технології розвитку особистості», 2014р. (9 вчителів);

науково-методичний посібник /Випуск 3/ За наук. ред. доктора пед. наук Н.Б.Гонтаровської. –Дніпропетровськ: «Виховання та розвиток обдарованої дитини», 2014р. (3 вчителів);

матеріали УІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», стаття «Вивчення особистісних і професійних якостей педагогів як важливої передумови для розвитку обдарованості учня» (вересень 2014р.);

журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» видавництва «Плеяда», розробки уроків вчителів початкової школи: Власова Т.Ю., Смаглюк Н.В., Воропай Н.В., Агалакова С.М., Полішко Л.І. (січень, лютий 2015р.);

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безперервної освіти вчителів природничо-математичного циклу дисциплін: досвід, інновації», стаття «Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя»(18.11.2014р.);

матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», статті ««Розвиток медіа творчості як напрям випереджаючої освіти» і «Екологічна освіта та освіта з енергоефективності в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку», (грудень 2014р.);

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі», стаття «Досвід впровадження інтегрованого навчання в школі еколого-економічного профілю, школи культури здоров’я» (24.04.2015р.);

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку у системі інноваційно-освітньої діяльності», «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства», «Гендерне виховання як один із чинників психологічного комфорту молодших підлітків», «Соціалізація і самореалізація учнів через участь у волонтерському русі та просвітницькій діяльності серед населення з питань Євроінтеграції» (28.04.2015р.);

збірник наукових і творчих досягнень школярів «Крок у науку» стаття «Екологічна місія в олімпійському русі» учня 11 класу.

Участі в конкурсах:

Шостій Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті – 2014», в номінації «Формування патріотичної особистості як першооснова виховної роботи навчального закладу», нагороджені дипломом І ступеню;

VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2015», в номінації «Виховання національно-патріотичної особистості у сучасному освітньому середовищі навчального закладу» та нагороджені золотою медаллю;

педагогічної майстерності «Сучасний урок» (10 вчителів), переможці – 5 вчителів (грудень – березень 2014-2015р.);

обласному «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку інноваційний навчальний заклад» сертифікат і школи №16;

Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах області, посіли ІІІ місце (наказ МОН України від 10.07.2015, №745)

Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел», лауреати, (жовтень 2014, Міністерство екології природних ресурсів України);

інноваційних розробок і досягнень установ та закладів освіти області у рамках виставки-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини - 2015»: у номінаціях «Розвиток креативності вчителя в системі науково-методичної роботи закладу» і «Психолого-педагогічний супровід розвитку креативної особистості», дипломи переможця (25.03.2015);

обласний етап Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів», в номінації агітаційна робота, посіли ІІІ місце, (квітень 2015р.);

УІІІ Міжнародний еколого-оздоровчий конкурс «Веломанія», І місце 2 роботи учнів; ІІ місце –3 роботи учнів; ІІІ місце – 3 роботи учнів, (до 10.04.2015р.);

Восьмий Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе», 2 вчителі – лауреати, (січень 2014 – січень 2015р.);

Всеукраїнський конкурс «Організація дослідно-експериментальної діяльності: методичний аспект», журнал «Заступник директора школи», учасники - 2 вчителя, (лютий – травень 2015р.);

огляд-конкурс «Школа сприяння сталому розвитку», переможці, отримали статус школи сприяння сталому розвитку (лист Інституту педагогіки НПН України № 211 від 16.07.2015р.);

десятому всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор» (16 учасників);

соціального проекту-конкурсу «Школа – мій рідний дім», «Успішний Я», «Здоровий Я», переможці (І місце - 60тис.гривень) (травень – червень 2015р.).

Висвітленню на радіо та телебаченні:

телеканал «Україна», телепередача «Новини», про досвід профілактичної роботи закладу щодо попередження гострих респіраторних захворювань (17.02.2015р.);

34, 9 канали, телепередача «Спортивний анонс» про результативність участі команди учнів школи у районних змаганнях з дівчачого футболу (04.03.2015);

34 канал, телепередача «Новини», урочиста лінійка «Свято остатнього дзвоника» (29.05.2015);

34 канал, телепередача «Новини», про роботу школи в соціальному проекті конкурсу «Школа – мій рідний дім» (06.05.2015).

З метою презентації інноваційної діяльності школи:

еколого-економічного профілю, школи учасниці обласного проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» проведено два обласних семінар-практикуми вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів з теми «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» (25.11.2014р.) і «Працюємо на випередження» (14.05.2015р.);

школи культури здоров’ю, проведено обласний семінар-практикум логопедів загальноосвітніх навчальних закладів та міський - для координаторів та психологів шкіл сприяння здоров’ю з теми «Вплив психофізіологічних особливостей на розвиток мовлення учнів початкової школи» (05.02.2015);

школи всеукраїнського рівня, проведено семінар-практикум заступників директорів і резерву керівних кадрів з теми «Управлінський аспект в системі організації зростання вчителя», (19.03.2015).

Протягом етапу організовано системну роботу вчителів над індивідуальною проблемою: «Виховання національно-патріотичної особистості в сучасному освітньому середовищі навчального закладу», «Дизорфографія як одна з причин шкільної неуспішності з рідної мови», «Екологічне виховання молодших учнів як засіб формування гармонійно досконалої особистості», «Олімпійська освіта – крок до досконалості», «Патріотичне виховання молодших учнів на традиціях українського народу», «Креативність – здатність до творчості. Формування творчої особистості молодшого учня», «Моральне виховання учнів початкових класів», «Формування ключових компетенцій шляхом використання групових форм роботи», «Формування комунікативних навичок учнів на уроках образотворчого мистецтва та в позаурочній діяльності».

У навчальному закладі створені і реалізуються власні проекти вчителів: «Моделі психолого-педагогічної взаємодії школи з батьківською громадськістю», «Хай оживає істина стара – Людина починається з добра», «Від екології довкілля до екології душі», «Я людина – громадянин і патріот», «Бережливість – шлях до багатства», «Земля – наш спільний дім», «Шкільний волонтерський загін «Палаюче серце», «Майбутнє українського народу – за людиною з душею», «Відкрий своє серце для інших сердець», «Країна добрих справ», «Олімпійські надії».

Науково-методичне інформування вчителів під час проведення загальношкільних методичних заходів забезпечував шкільний центр самоосвіти вчителя – інноваційно-методичний комплекс (методичний кабінет, інноваційна лабораторія, кабінет логопеда, кабінет психолога, тренінговий кабінет, кабінет учнівського самоврядування), у якому зібрані та систематизовані педагогічний досвід вчителів школи.

На ІІІ (формувальному) етапі дослідно-експериментальної роботи (2015- 2017 рр.) планується:

здійснення експериментальної перевірки висунутої гіпотези, концептуальних положень формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі навчального закладу;

впровадження структурно-функціональної моделі психолого-педагогічного супроводження формування гармонійно досконалої особистості учня в системі загальноосвітнього навчального закладу;

впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес та визначення їх ефективності на формування гармонійно досконалої особистості;

здійснення поточного моніторингу ефективності психолого-педагогічного супроводження формування здорової особистості учня;

спрямування діяльності методичних структур школи на розвиток психолого-педагогічної компетентності учасників педагогічного процесу;

керівництво самоосвітою вчителів.
Науковий керівник С. В. Кириленко
Директор школи Л. В. Хмеленко
Координатор Т. І.Бережна

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про виконання другого етапу науково-експериментальної роботи...
Тема експериментальної роботи: «Еколого-економічна освіта учнів як передумова збалансованого розвитку майбутнього суспільства» на...

Програма проведення дослідно-експериментальної роботи за темою
«Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства»

Чинники формування особистості
Перш ніж вирішувати питання про формування особистості учня, необхідно визначити характеристики поняття «особистість», умови, необхідні...

Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонентом (необхідне підкреслити)

Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу план
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Всеукраїнська науково-практична конференція «Механізми управління...
Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок»

Рекомендації вчителям-предметникам щодо концептуального аспекту ідей сталого розвитку
Розробка нової структури науково-методичної роботи щодо розвитку гармонійної особистості учня, формування цілісності знань про світ...

Педрада «Майстер-клас» «Урок як засіб розвитку творчої особистості...
«Ми виховуємо учня не як носія знань, а як людину, яка має жити в суспільстві І приносити йому користь.»

Автор методичної розробки заступник директора з навчальної роботи...
В. В. Модель навчального закладу «Школа успішної особистості»– Гейківська загальноосвітня школа I-III ступенів. Р.,2014. – 22с

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка